วิสัยทัศน์
                   ภายในปี 2560  โรงเรียนบ้านทวดทอง
                   จัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สู่การปฏิรูปการศึกษา ร่วมพัฒนาสังคม ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
จุดเน้นของสถานศึกษา
      อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ  เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม
      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
      พัฒนาความสามารถพิเศษของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  โดยจัดให้มี
       โครงการส่งเสริม
แววอัจฉริยะ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย
ได้เหมาะสมกับ ระดับชั้น  โดยจัดให้มี  โครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง