ดาวน์โหลด ข้อสอบมาตรฐานตรงตามตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ภาษาไทย หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
                  หน่วยที่ 14
                  หน่วยที่ 15
เฺฉลยภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
เฉลย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
เฉลย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
เฉลย สังคม
ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1
                      หน่วยที่ 2
                      หน่วยที่ 3
เฉลย ประวัติศาสตร์               
พุทธศาสนา หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
เฉลย พุทธศาสนา
 ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
เฉลย ศิลปะ
 สุขศึกษา-พละ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
เฉลย สุขศึกษ-พละ
 การงานอาชีพ-เทคโนโลยี
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
เฉลย การงาน
 ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
เฉลย ภาษาอังกฤษ

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 ภาษาไทย หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
                  หน่วยที่ 14
                  หน่วยที่ 15
เฺฉลยภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
เฉลย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8

เฉลย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
เฉลย สังคม
ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1
                      หน่วยที่ 2
                      หน่วยที่ 3
เฉลย ประวัติศาสตร์               
พุทธศาสนา หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
เฉลย พุทธศาสนา
 ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
                  หน่วยที่ 14
                  หน่วยที่ 15
เฉลย ศิลปะ
 สุขศึกษา-พละ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
เฉลย สุขศึกษ-พละ
 การงานอาชีพ-เทคโนโลยี
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
เฉลย การงาน
 ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
เฉลย ภาษาอังกฤษ

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ภาษาไทย หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
                  หน่วยที่ 14
                  หน่วยที่ 15
เฺฉลยภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
เฉลย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7

เฉลย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
เฉลย สังคม
ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1
                      หน่วยที่ 2
                      หน่วยที่ 3
เฉลย ประวัติศาสตร์               
พุทธศาสนา หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
เฉลย พุทธศาสนา
 ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
เฉลย ศิลปะ
 สุขศึกษา-พละ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
เฉลย สุขศึกษ-พละ
 การงานอาชีพ-เทคโนโลยี
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
เฉลย การงาน
 ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
เฉลย ภาษาอังกฤษ


    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 ภาษาไทย หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
                  หน่วยที่ 14
                  หน่วยที่ 15
                  หน่วยที่ 16
เฺฉลยภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
เฉลย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6

เฉลย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
เฉลย สังคม
ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1
                      หน่วยที่ 2
                      หน่วยที่ 3
เฉลย ประวัติศาสตร์               
พุทธศาสนา หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
เฉลย พุทธศาสนา
 ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
เฉลย ศิลปะ
 สุขศึกษา-พละ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
เฉลย สุขศึกษ-พละ
 การงานอาชีพ-เทคโนโลยี
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
เฉลย การงาน
 ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
เฉลย ภาษาอังกฤษ
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ภาษาไทย หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
                  หน่วยที่ 14
                  หน่วยที่ 15
เฺฉลยภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
                  หน่วยที่ 14
                  หน่วยที่ 15
เฉลย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6

                  หน่วยที่ 7
เฉลย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
เฉลย สังคม
ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1
                      หน่วยที่ 2
                      หน่วยที่ 3
เฉลย ประวัติศาสตร์               
พุทธศาสนา หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
เฉลย พุทธศาสนา
 ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
เฉลย ศิลปะ
 สุขศึกษา-พละ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
เฉลย สุขศึกษ-พละ
 การงานอาชีพ-เทคโนโลยี
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
เฉลย การงาน
 ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
เฉลย ภาษาอังกฤษ

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ภาษาไทย หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
                  หน่วยที่ 14
                  หน่วยที่ 15
เฺฉลยภาษาไทย
 คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
                  หน่วยที่ 11
                  หน่วยที่ 12
                  หน่วยที่ 13
                  หน่วยที่ 14
                  หน่วยที่ 15
เฉลย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6

เฉลย วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
เฉลย สังคม
ประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1
                      หน่วยที่ 2
                      หน่วยที่ 3
                      หน่วยที่ 4
เฉลย ประวัติศาสตร์               
พุทธศาสนา หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
เฉลย พุทธศาสนา
 ศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
                  หน่วยที่ 8
                  หน่วยที่ 9
                  หน่วยที่ 10
เฉลย ศิลปะ
 สุขศึกษา-พละ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
                  หน่วยที่ 6
                  หน่วยที่ 7
เฉลย สุขศึกษ-พละ
 การงานอาชีพ-เทคโนโลยี
                  หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
เฉลย การงาน
 ภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 1
                  หน่วยที่ 2
                  หน่วยที่ 3
                  หน่วยที่ 4
                  หน่วยที่ 5
เฉลย ภาษาอังกฤษ

ออกแบบและพัฒนาโดยนายวุฒิชัย ฤกษ์มงคล
โรงเรียนบ้านทวดทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต1