สายฃั้นอนุบาล

นางอุบล รองพินิจ

นางเสาวคนธ์ แก้วเรืองฤทธิ์

นางกมลชนก ธานีรัตน์

นางอารยา จันทรพิทักษ์

นางนฤมล รักศรีทอง
สายฃั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางบุญมา ทิพย์สุวรรณ์

นางบุษปราณี จันทร์ดำ

นางคนึง อังศุชวาลวงศ์

นางกลนิต ภุมมาลา

นางนิรมล โมราศิลป์

นางโนรีี เงินเลี่ยม

นางลัดดาวัลย์ มิตรกูล

นางอิสรา สืบสม

นางภาวินี อักษรณ์กาญจน์
สายฃั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจำนงค์ อินทรสงเคราะห์

นางละออศรี พูลพิพัฒน์

นางรัตนาภรณ์ ช่วยสกุล

นางวิชญาพร สุขสุวรรณ

นางณัฐิญาณ์ สกุลแก้ว

นางนิสากร มังคะมณี

นางสาวดาเรศ นามโชติ

นางพวงเพ็ญ เขียวเสน

สายฃั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุพัตราสำอางศรี

นางสาวเอื้อยใจ เบ้าประเสริฐกุล

นางคนึง พุทธพงศ์

นางสาวกัลยา สินภิบาล

นายณรงค์ สิทธิมาก

นางบุหรง ทองแก้ว

นายสมภูมิ ทองน้อย

นางสาวพรทิพย์ ช่วยนุ่ม

นางกอบกุล กิจผดุง
สายฃั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางประกายพร สุพรรณพงศ์

นางภารณี ใจห้าว

นางณัฎฐ์วรัตน์ สัตยาสุชีพ

นางศรัญญา มีสุนทร

นางสมใจ ธํญญา

นายวุฒิชัย ฤกษ์มงคล

นางปิ่นอนงค์ วันเพ็ญ

นางมาริณี ปานสังข์

นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์
สายฃั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางเนตรชนก ดวงแป้น


นางกานดา โชติรักษ์

นางดารา พัฒนโศภณพงศ์

นายประหยัด เทพมณี

นางปราณี ขาวสนิท

นางพะเยาว์ แก้วพงษ์

นางสมหมาย วีระพงศ์

นางศิริพร เปาะทองคำ
 
สายฃั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายกนต์ธร อินทรณรงค์

นางสารี สินพิชัย

นางชฎา จันทรมณี

นางนาฎยา นวลสนอง

นางเรณู โรจน์ดวง
 
นางเยาวภา ภัททิยกุล

นางพรวดี เรือนสูง
 
คณะครูอัตราจ้างโลกกว้างทางภาษา

นางสาวสิริกร ชำนาญคำ

นางสาวโสวิชญา ล้ำประเสริฐ

นางสาวธัญเรศ เพมะ

นางสาวภัญนภัส กระปุกทอง

นางสาวธนาภรณ์ จงรักษา

นางสาวพรฑิตา ใบเต้
บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางสาวรุ่งทิวา โปนกแก้ว
อนุบาล

นายภุชงค์ แก้วปลอด
ดนตรีMr.Petr Celin
วิทยากรชาวต่างประเทศ

Miss Emma McDowell
มูลนิธิชาวอเมริกา(Fullbright)
 
บุคลากร

นักการ-ภารโรง

นางอรอนงค์ บุญอมร

นางสาวนงรัตน์ อรุณจิตร

นางญาณิศา แกะประจักษ์
 
นายสุทิน นนทเภท

นายธีระพล วงศ์พิศาล