รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1 12984 ด.ช. ชินภัทร มโนเลิศ ป.4/1 ป.5/1
2 13323 ด.ช. บวรลักษณ์ เรศประดิษฐ์ ป.4/1 ป.5/1
3 13363 ด.ช. วิชญ์พล ปิ่นทองพันธุ์ ป.4/1 ป.5/1
4 13364 ด.ช. กฤตยชญ์ สุขศรี ป.4/1 ป.5/1
5 13365 ด.ช. ณชพล บรรจง ป.4/1 ป.5/1
6 13367 ด.ช. ภูรินัฐ เมืองมิ่ง ป.4/1 ป.5/1
7 13368 ด.ช. ภูริพรรดิ์ ชนะฤทธิ์ ป.4/1 ป.5/1
8 13369 ด.ช. ปภาวิน บุญจริง ป.4/1 ป.5/1
9 13370 ด.ช. ธนภูมิ สุทธิศักดิ์ ป.4/1 ป.5/1
10 13371 ด.ช. ศักรินทร์ บุตรดำ ป.4/1 ป.5/1
11 13373 ด.ช. ภูริทัต พับบำนาญ ป.4/1 ป.5/1
12 13374 ด.ช. ก้องภพ จันทร์นวล ป.4/1 ป.5/1
13 13375 ด.ช. ธนนภัทร พรหมวี ป.4/1 ป.5/1
14 13376 ด.ช. เปรมอนันต์ ศรีคามา ป.4/1 ป.5/1
15 13450 ด.ช. ธนาทิป จำปาทอง ป.4/1 ป.5/1
16 14358 ด.ช. ชานน ศรีนวลอ่อน ป.4/1 ป.5/1
17 12952 ด.ญ. จิรภัทร เรืองรุก ป.4/1 ป.5/1
18 12960 ด.ญ. ภคนันท์ ผจญภัย ป.4/1 ป.5/1
19 12984 ด.ญ. พัทธ์ธิรา มณีรัตน์ ป.4/1 ป.5/1
20 13333 ด.ญ. ปนัดดา กลับอำไพ ป.4/1 ป.5/1
21 13378 ด.ญ. ทิฆัมพร บุรีภักดี ป.4/1 ป.5/1
22 13379 ด.ญ. วรรณวิสา บูชากรณ์ ป.4/1 ป.5/1
23 13381 ด.ญ. พิธญ์สินี ขนานเภา ป.4/1 ป.5/1
24 13382 ด.ญ. สุพิชา ฝอยทอง ป.4/1 ป.5/1
25 13383 ด.ญ. นาราภัทร มหาชล ป.4/1 ป.5/1
26 13385 ด.ญ. สุธีกานต์ รองพินิจ ป.4/1 ป.5/1
27 13386 ด.ญ. ปพิชญา สุขประสงค์ ป.4/1 ป.5/1
28 13388 ด.ญ. ภัคธิมา ภัติศิริ ป.4/1 ป.5/1
29 13389 ด.ญ. พิชญา ตลึงจิตร ป.4/1 ป.5/1
30 13390 ด.ญ. พิชญ์สินี สุวรรณบูรณ์ ป.4/1 ป.5/1
31 13391 ด.ญ. ณัฐฐาวีรนุช ทองเสนอ ป.4/1 ป.5/1
32 13484 ด.ญ. พัทรศยา เกตุแก้ว ป.4/1 ป.5/1


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1 12932 ด.ช. จตุพงศ์ ไชยพร ป.4/3 ป.5/2
2 12937 ด.ช. พาทิศ ดารามัน ป.4/6 ป.5/2
3 12962 ด.ช. สุรศักดิ์     สังข์วิจิตต์ ป.4/2 ป.5/2
4 13438 ด.ช. สรศักดิ์ เพชรเกื้อ ป.4/3 ป.5/2
5 13444 ด.ช. สุทธิพงค์ ดารากัย ป.4/4 ป.5/2
6 13470 ด.ช. อภิเดช ยอดประดิษฐ์ ป.4/5 ป.5/2
7 13472 ด.ช. ศุภรักษ์    รัตนแฉล้ม ป.4/2 ป.5/2
8 13506 ด.ช. สิรวิชญ์ ชายสิงขรณ์ ป.4/4 ป.5/2
9 13511 ด.ช. วุฒิสม  ทองไชย ป.4/2 ป.5/2
10 13567 ด.ช. ศราวุฒิ    ไชยวรรณ์ ป.4/2 ป.5/2
11 13568 ด.ช. ปภังกร  กลับอำไพ ป.4/2 ป.5/2
12 13731 ด.ช. ศิริวัช  ลำดับพงศ์ ป.4/2 ป.5/2
13 14065 ด.ช. ณัฐดนัย นาคพุ่ม ป.4/6 ป.5/2
14 12947 ด.ญ. สุชานันท์  หัตถประดิษฐ์ ป.4/2 ป.5/2
15 12948 ด.ญ. สิรินภา    มานพพงศ์ ป.4/2 ป.5/2
16 12949 ด.ญ. ปรีญา     โภชนา ป.4/2 ป.5/2
17 12951 ด.ญ. ปณัฎฎา พะละหะ ป.4/3 ป.5/2
18 12953 ด.ญ. ณัฐชา   ดารากัย ป.4/2 ป.5/2
19 12976 ด.ญ. ธณารัตน์    โมกศึก ป.4/2 ป.5/2
20 12977 ด.ญ. เปมิกา   แก้ววิลาศ ป.4/2 ป.5/2
21 12978 ด.ญ. อินทิรา กระจ่างโลก ป.4/4 ป.5/2
22 12981 ด.ญ. นลพรรณ  จันทรมณี ป.4/2 ป.5/2
23 12986 ด.ญ. สรสิริ อักษรเลข ป.4/5 ป.5/2
24 13326 ด.ญ. วิรากานต์    แก้วพิพัฒน์ ป.4/2 ป.5/2
25 13331 ด.ญ. วาลิตา ดารากัย ป.4/3 ป.5/2
26 13459 ด.ญ. อัจฉราวรรณ   การะศรี ป.4/2 ป.5/2
27 13460 ด.ญ. ปวริศา  มนต์ชัย ป.4/2 ป.5/2
28 13465 ด.ญ. อริสา ช่อระชู ป.4/6 ป.5/2
29 13468 ด.ญ. พิมพ์วรา     สงกุมาร ป.4/4 ป.5/2
30 13486 ด.ญ. ปณัฎฎา วงษ์ปรางค์ ป.4/2 ป.5/2
31 13490 ด.ญ. ปัทมพร    สำเภาพล ป.4/2 ป.5/2
32 13494 ด.ญ. ภทรพร เพ็ชรโกมล ป.4/2 ป.5/2
33 13495 ด.ญ. สิรันยา ฆ้องเม่ง ป.4/5 ป.5/2
34 13514 ด.ญ. พรลภัส  แก้วจินดา ป.4/2 ป.5/2
35 13517 ด.ญ. ธัญชนก      สุทธะระ ป.4/2 ป.5/2
36 13518 ด.ญ. ซานซี จันทรมณี ป.4/2 ป.5/2
37 13528 ด.ญ. ศรัณย์พร ภักดี ป.4/2 ป.5/2
38 13530 ด.ญ. อภิชญา    โนนะบุตร ป.4/2 ป.5/2
39 13548 ด.ญ. ปาลิตา     วิจิตร์ ป.4/2 ป.5/2
40 13550 ด.ญ. ธมนวรรณ    ทองจินดา ป.4/2 ป.5/2
41 13584 ด.ญ. วีรยา สมบูรณ์ ป.4/4 ป.5/2
42 13588 ด.ญ. ปิยาอร   ตรีกุล ป.4/2 ป.5/2
43 13590 ด.ญ. อารียา   เกิดเมืองเล็ก ป.4/2 ป.5/2
44 13592 ด.ญ. ธัญวรัตน์   ปรีดาศักดิ์ ป.4/2 ป.5/2
45 13593 ด.ญ. วิรากานต์   บัวหลวง ป.4/2 ป.5/2
46 13594 ด.ญ. ธนวรรณ แก้วพินิจ ป.4/2 ป.5/2
47 13891 ด.ญ. เบญญาภา จันทวงษ์ ป.4/2 ป.5/2
48 14076 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เทพีรัตน์ ป.4/2 ป.5/2
49 14286 ด.ญ. ฐิติพร  นาชัย ป.4/2 ป.5/2
50 14608 ด.ญ. พิมพ์ชนก คุปตะธรรม ป.4/4 ป.5/2


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1 12940 ด.ช. รุ่งคุณ มีภพ ป.4/3 ป.5/3
2 12966 ด.ช. อัซลาน    รักดี ป.4/3 ป.5/3
3 12973 ด.ช. ธนวุฒิ ชัยฤทธิ์ ป.4/3 ป.5/3
4 13320 ด.ช. ธนกฤต เรือนเพชร ป.4/5 ป.5/3
5 13321 ด.ช. เมธา  โลกพิบาล ป.4/3 ป.5/3
6 13324 ด.ช. อนุศักดิ์ คาวินธร ป.4/3 ป.5/3
7 13325 ด.ช. สุรศักดิ์ บัวหลวง ป.4/4 ป.5/3
8 13439 ด.ช. อภิสิทธิ์ เรศประดิษ ป.4/5 ป.5/3
9 13445 ด.ช. ศุภชัย  โพธิไชยะ ป.4/6 ป.5/3
10 13446 ด.ช. วัฒนา    วรรณพงษ์ ป.4/6 ป.5/3
11 13451 ด.ช. พัสกร หีบเพชร ป.4/3 ป.5/3
12 13452 ด.ช. ศิรภัทร    สุขประสงค์ ป.4/2 ป.5/3
13 13477 ด.ช. กิตติทัช มานะจิต ป.4/6 ป.5/3
14 13509 ด.ช. ปรเมศวร์ โบกระณี ป.4/6 ป.5/3
15 13513 ด.ช. พงศกร สามเมือง ป.4/4 ป.5/3
16 13533 ด.ช. วีรเทพ มีแย้ม ป.4/3 ป.5/3
17 13534 ด.ช. สิรภพ อัยสุวรรณ์ ป.4/5 ป.5/3
18 13535 ด.ช. อธิพัฒน์ ประสาน ป.4/6 ป.5/3
19 13539 ด.ช. กิตติพัฒน์ รูปโอ ป.4/3 ป.5/3
20 13573 ด.ช. นพณัฐ จินวงศ์ ป.4/6 ป.5/3
21 13717 ด.ช. ธีร์จุฑา หนูนวล ป.4/3 ป.5/3
22 13906 ด.ช. กฤตกร สังเวช ป.4/4 ป.5/3
23 14363 ด.ช. กฤตกร ไกรแก้ว ป.4/6 ป.5/3
24 14365 ด.ช. กิตติศักดิ์ โอฬาชล ป.4/3 ป.5/3
25 12890 ด.ญ. วิภาวณี ทิพย์สุวรรณ ป.4/3 ป.5/3
26 12955 ด.ญ. ทิฆัมพร พลประมวล ป.4/6 ป.5/3
27 12985 ด.ญ. ราชาวดี ขวันเข้า ป.4/4 ป.5/3
28 13349 ด.ญ. ปรารถนา นนทโชติ ป.4/4 ป.5/3
29 13457 ด.ญ. เบญญาภา    คีรีเพ็ชร ป.4/3 ป.5/3
30 13464 ด.ญ. รัตน์ธิดา ภักดีกิจ ป.4/6 ป.5/3
31 13487 ด.ญ. อนุสรา มะแซ ป.4/4 ป.5/3
32 13489 ด.ญ.  ปัฐมาวดี  สูรญาณณ์ ป.4/6 ป.5/3
33 13520 ด.ญ. ธิตาพร จิตมัง ป.4/5 ป.5/3
34 13549 ด.ญ. อชิรญาณ์ ครุฑธามาศ ป.4/5 ป.5/3
35 13551 ด.ญ. ธีรกานต์ ราชฤทธิ์ ป.4/5 ป.5/3
36 13560 ด.ญ. กนกพร โกมัย ป.4/6 ป.5/3
37 13589 ด.ญ.  สุภาพิชญ์  พงศ์พันธ์ ป.4/6 ป.5/3
38 13597 ด.ญ. นิชาภรณ์   จุดเดช ป.4/4 ป.5/3
39 13890 ด.ญ. ศุทธินี พญารัง ป.4/5 ป.5/3
40 13979 ด.ญ. พัณณิตา เพ็งสกุล ป.4/5 ป.5/3
41 14142 ด.ญ. กฤษณา  วจนะ ป.4/3 ป.5/3
42 14377 ด.ญ. วัลลภา กาญจนประทุม ป.4/6 ป.5/3
43   ด.ญ. มัญชุลา ใยอิ้ม ใหม่ ป.5/3


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1   ด.ช. ชุตพงศ์ ขุนแสง   ป.5/4
2 12942 ด.ช. รุสดี รับไทรทอง ป.4/4 ป.5/4
3 12945 ด.ช. ภูธเนศ โพธิคม ป.4/5 ป.5/4
4 12961 ด.ช. วรพล ศรีศักดิ์ ป.4/4 ป.5/4
5 12963 ด.ช. ธนพนธ์ มูณี ป.4/2 ป.5/4
6 12964 ด.ช. ศุพสิน วานิสมาศ ป.4/6 ป.5/4
7 12965 ด.ช. ธีรนันท์ ศรีเดชา ป.4/6 ป.5/4
8 12968 ด.ช. ชนะชัย เพชรรัตน์ ป.4/5 ป.5/4
9 12969 ด.ช. วชิรวรรษ ธีระพิบูลย์วัฒนา ป.4/4 ป.5/4
10 13028 ด.ช. จักรรินทร์ รวมพร้อม ป.4/6 ป.5/4
11 13240 ด.ช. เลิศวิบูลย์ บัวทอง ป.4/4 ป.5/4
12 13319 ด.ช. ชยณัฐ ลักษณะวิลาศ ป.4/4 ป.5/4
13 13322 ด.ช. อรุณ รัสปะ ป.4/3 ป.5/4
14 13440 ด.ช. จิรศักดิ์ ธาตุชล ป.4/6 ป.5/4
15 13471 ด.ช. ฐิติพงค์ อาภาภรณ์ ป.4/4 ป.5/4
16 13478 ด.ช. ทินภัทร จิตจำนอง ป.4/4 ป.5/4
17 13499 ด.ช. เกียรติศักดิ์ โมราศิลป์ ป.4/6 ป.5/4
18 13501 ด.ช. ชยพล แซ่หวั่น ป.4/5 ป.5/4
19 13504 ด.ช. ธีรชัย มุณีจันทร์ ป.4/3 ป.5/4
20 13512 ด.ช. ชาคริต  มานพพงค์ ป.4/2 ป.5/4
21 13537 ด.ช. จิรวัฒน์ สุขย้อย ป.4/3 ป.5/4
22 13572 ด.ช. ณัฐชนน มูสิกวงษ์ ป.4/3 ป.5/4
23 13576 ด.ช. พิชิตชัย เรือนแก้ว ป.4/4 ป.5/4
24 13579 ด.ช. ศุภชัย  สุทธิวรา ป.4/4 ป.5/4
25 14307 ด.ช. ศุภณัฐ ขบวนสาร ป.4/3 ป.5/4
26 12979 ด.ญ. น้ำทิพย์   รัตนจำนอง ป.4/2 ป.5/4
27 13027 ด.ญ. สุธีธิดา ทองขาว ป.4/5 ป.5/4
28 13330 ด.ญ. จันทร์ทิมา สังข์อบรม ป.4/6 ป.5/4
29 13456 ด.ญ. นันทิชา พิมพ์การณ์ ป.4/3 ป.5/4
30 13461 ด.ญ. กฤตญา  เนาว์รัตน์ ป.4/5 ป.5/4
31 13466 ด.ญ. มณฑาทิพย์ ไชยจิตต์ ป.4/5 ป.5/4
32 13483 ด.ญ. สุภัสสรา หนูสอน ป.4/6 ป.5/4
33 13491 ด.ญ. สุภาวดี ชูสุวรรณ ป.4/3 ป.5/4
34 13496 ด.ญ. สุริยาพร ชูแก้ว ป.4/4 ป.5/4
35 13523 ด.ญ. กัลญา ร่วมสกุล ป.4/4 ป.5/4
36 13529 ด.ญ. อรพรรณ วงษ์ปราง ป.4/5 ป.5/4
37 13531 ด.ญ. มารีน่า อิสลาม ป.4/6 ป.5/4
38 13552 ด.ญ. เนตรชนก มณีรัตน์ ป.4/4 ป.5/4
39 13557 ด.ญ. ศรัยฉัตร วิลัยมาศ ป.4/5 ป.5/4
40 13595 ด.ญ. อภิชญา มัจฉาชาญ ป.4/4 ป.5/4
41 13598 ด.ญ. ปัญญพัฒน์   พงศ์พรหม ป.4/2 ป.5/4
42 14050 ด.ญ. พินรัตน์ ศิริพันธ์ ป.4/3 ป.5/4
43 14143 ด.ญ. อังเจลีน่า   ลาไฮเนอร์ ป.4/5 ป.5/4
44   ด.ช. จิรภัทร รัตนฉวี ใหม่ ป.5/4
45   ด.ญ. อารยา ใจชื่น ใหม่ ป.5/4


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/5  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1   ด.ช. วาริต รับไทรอง   ป.5/5
2 12396 ด.ช. สิทธินนท์ ดับกัน ป.4/6 ป.5/5
3 12931 ด.ช. ยศพนธ์ สวนกูล ป.4/5 ป.5/5
4 12935 ด.ช. ศิรวัฒน์ บุญเทียม ป.4/5 ป.5/5
5 12941 ด.ช. คีตพงค์ ดีนัก ป.4/6 ป.5/5
6 12974 ด.ช. กิตติพงศ์ ชัยยะนุภาพ ป.4/4 ป.5/5
7 13197 ด.ช. วชิระ จันทะนะ ป.4/6 ป.5/5
8 13313 ด.ช. อัครชัย ไชยผดุง ป.4/6 ป.5/5
9 13316 ด.ช. อัฟกัล ญาลาลุดดีน ป.4/5 ป.5/5
10 13441 ด.ช. กฤตภาส รัตนเพ็ชร์ ป.4/5 ป.5/5
11 13442 ด.ช. วุฒิชัย หมวดพล ป.4/6 ป.5/5
12 13448 ด.ช. วรยุทธ เกตุเกลี้ยง ป.4/4 ป.5/5
13 13453 ด.ช. ธนภัทร วงศ์สวัสดิ์ ป.4/6 ป.5/5
14 13474 ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสมพร ป.4/3 ป.5/5
15 13482 ด.ช. พัสกร     งามผ่องใส ป.4/2 ป.5/5
16 13500 ด.ช. กษิดิ์เดช บรรจง ป.4/3 ป.5/5
17 13505 ด.ช.  ตะวัน      อนุโลม ป.4/3 ป.5/5
18 13540 ด.ช. จิรพัทธ์ ออกราโชติ ป.4/2 ป.5/5
19 13547 ด.ช. กฤตนัย ปรีชาชาญ ป.4/6 ป.5/5
20 13574 ด.ช. ณัฏฐพล ศรีอุดม ป.4/4 ป.5/5
21 13577 ด.ช. อนันตชัย เพ็ชรสุวรรณ ป.4/5 ป.5/5
22 13583 ด.ช. กฤษฎา รัตนาวสี ป.4/5 ป.5/5
23 13984 ด.ช. สุมินทร์ธาดา พุ่มแก้ว ป.4/3 ป.5/5
24 14067 ด.ช. รัชชานนท์ ชูสวัสดิ์ ป.4/4 ป.5/5
25 14306 ด.ช. ศุภณัฐ รักษา ป.4/4 ป.5/5
26 12954 ด.ญ. ณัฐนิชา นาคนาศักดิ์ ป.4/6 ป.5/5
27 12959 ด.ญ. จริยา ถาพรพันธุ์ ป.4/6 ป.5/5
28 12983 ด.ญ. กนกพร สุทธิวิบูลย์ ป.4/3 ป.5/5
29 13017 ด.ญ. ณัฐมล สุวรรณขจร ป.4/3 ป.5/5
30 13329 ด.ญ. ชุติกาญจน์  หนูเชื้อ  ป.4/2 ป.5/5
31 13332 ด.ญ. ประภัสสร โพธิสุวรรณ์ ป.4/5 ป.5/5
32 13458 ด.ญ. วิทวัน ณ นคร ป.4/3 ป.5/5
33 13485 ด.ญ. กนกพร ภูมิชาติ ป.4/6 ป.5/5
34 13493 ด.ญ. นรรถณษา คุณโลก ป.4/4 ป.5/5
35 13497 ด.ญ. อะรินดา รินธิจักษ์ ป.4/4 ป.5/5
36 13521 ด.ญ. ปานตะวัน บุญมี ป.4/6 ป.5/5
37 13524 ด.ญ. บัณฑิตา ไชยนุรัตน์ ป.4/4 ป.5/5
38 13553 ด.ญ. วิมลรัตน์ พรหมเกิด ป.4/6 ป.5/5
39 13556 ด.ญ. เบญญทิพย์ นกศรีแก้ว ป.4/4 ป.5/5
40 13586 ด.ญ. แกมกาญจน์  ยุทธิวัตร์ ป.4/3 ป.5/5
41 13587 ด.ญ. ฉัตรตุพร เรืองรุก ป.4/6 ป.5/5
42 13985 ด.ญ. จิรัชญา เสนากัสป์ ป.4/3 ป.5/5
43 14316 ด.ญ. ณัฐธิดา พงศ์ศรีเกิด ป.4/5 ป.5/5
44   ด.ญ. ศศิชา สุวรรณเรืองศรี ใหม่ ป.5/5
45   ด.ญ. พีรดา จิตรเพ่ง ใหม่ ป.5/5


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/6  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1 12934 ด.ช. ตะวัน รัตนมณี ป.4/4 ป.5/6
2 12970 ด.ช. ภัทรพงศ์ ชัยวิจิตร ป.4/5 ป.5/6
3 12971 ด.ช. ณัฐวุฒิ กาญจนวิวิญ ป.4/6 ป.5/6
4 13314 ด.ช.  รัตนชัย    ยาตะกะ ป.4/5 ป.5/6
5 13318 ด.ช. ขรรค์ชัย  ไอยสุวรรณ ป.4/2 ป.5/6
6 13348 ด.ช. ณัฐกิตติ์ คงคาวาส ป.4/4 ป.5/6
7 13469 ด.ช. ศักดิ์สิริ เรืองทอง ป.4/5 ป.5/6
8 13472 ด.ช. อนันทร เนียมกำเนิด ป.4/3 ป.5/6
9 13475 ด.ช. เจตนิพันธ์ รถทิพย์ ป.4/4 ป.5/6
10 13476 ด.ช. โชคดี รัตนพงค์ ป.4/6 ป.5/6
11 13480 ด.ช. กริชศร รัศมี ป.4/5 ป.5/6
12 13502 ด.ช. อดิศักดิ์ ศรีเทพ ป.4/4 ป.5/6
13 13503 ด.ช. จิรายุส วงประสูต ป.4/3 ป.5/6
14 13510 ด.ช. จตุรวิทย์  เพ็ชโกมล ป.4/2 ป.5/6
15 13541 ด.ช. กิตติขจร ไชยเศษ ป.4/3 ป.5/6
16 13545 ด.ช. พงศภัค ศักดิ์ณรงค์ ป.4/5 ป.5/6
17 13569 ด.ช. จารุภัทร ไชยสัตย์ ป.4/5 ป.5/6
18 13570 ด.ช. กรภัทร ทิพย์เสภา ป.4/6 ป.5/6
19 13571 ด.ช. วิจักษณ์ เมฆมณี ป.4/4 ป.5/6
20 13578 ด.ช. ภานุวัฒน์ มุนินทร ป.4/5 ป.5/6
21 13721 ด.ช. ธีรนัย เพชรเรือนทอง ป.4/4 ป.5/6
22 13736 ด.ช. ณัชชา กุมพาภัติ ป.4/5 ป.5/6
23 14070 ด.ช. วุฒิกรณ์ บุญช่วย ป.4/5 ป.5/6
24 12946 ด.ญ. ณัฐธิชา เลขจิตร ป.4/3 ป.5/6
25 12950 ด.ญ. กนิษฐา สุทธิสังข์ ป.4/3 ป.5/6
26 12958 ด.ญ. ธัญรดา   จิตนุกูล ป.4/6 ป.5/6
27 13327 ด.ญ. วราภรณ์ ทองเกลี้ยง ป.4/6 ป.5/6
28 13328 ด.ญ. เปรมฤดี จันทร์โท ป.4/5 ป.5/6
29 13463 ด.ญ. รัชนีกร ปันผล ป.4/5 ป.5/6
30 13488 ด.ญ. ธนภรณ์ ถวัลย์ธรรม ป.4/3 ป.5/6
31 13492 ด.ญ. จิรนันต์  ปิละวัฒน์ ป.4/2 ป.5/6
32 13498 ด.ญ. วิมลรัตน์ ทองอ่อน ป.4/2 ป.5/6
33 13515 ด.ญ. สุภาพิชญ์ ไชยะโอชะ ป.4/3 ป.5/6
34 13516 ด.ญ. ณัฐธิดา ดาวโด้ง ป.4/3 ป.5/6
35 13525 ด.ญ. วิภาวดี เพ็ญเต็ม ป.4/5 ป.5/6
36 13526 ด.ญ. ณัฐชยา เทียบทรง ป.4/6 ป.5/6
37 13527 ด.ญ. ศตพร รอดสุด ป.4/4 ป.5/6
38 13558 ด.ญ. พัณณิชา มาช่วย ป.4/5 ป.5/6
39 13559 ด.ญ. กุลพัชร ภักดิ์กำเลา ป.4/3 ป.5/6
40 13585 ด.ญ. แพรววนิต เกื้อเสนาะ ป.4/4 ป.5/6
41 14610 ด.ญ. รมัณยา ขาวขำ ป.4/3 ป.5/6
42   ด.ช. ธนกร พัสุดสาร ใหม่ ป.5/6
43   ด.ช. ญาณพัฒน์ เกื้อกูลสงฆ์ ใหม่ ป.5/6