รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน หมายเหตุ
1 13241 ด.ช. อชิรวัฒน์ ยอดแก้ว  
2 13242 ด.ช. เจษฎา รัตนพันธ์  
3 13267 ด.ช. ธนภัทร อาตรมตร  
4 13286 ด.ช. พงศ์กฤต ภคพงศ์พันธุ์  
5 13350 ด.ช. พงศกร เพชรสุวรรณ  
6 13677 ด.ช. พิชชากร ทองกัน  
7 13680 ด.ช. สุรเทพ แตงทอง  
8 13740 ด.ช. กิตติพงศ์ ชายลม  
9 13741 ด.ช. วราพงศ์ พหลภักดี  
10 13742 ด.ช. มาโปรด ชะบาพฤกษ์  
11 13743 ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ จินวรรณ  
12 13744 ด.ช. สุทธิพร พืชภูมิ  
13 13745 ด.ช. ธนพนธ์ สอดจิตร์  
14 13746 ด.ช. พัชรพล ศักดา  
15 13747 ด.ช. จรัสรวี บุญอมร  
16 13748 ด.ช. อรรถพล ยันตะศิริ  
17 13749 ด.ช. ธีรภัทร สังเวช  
18 13751 ด.ช. ธนภัทร หีบเพชร  
19 13752 ด.ช. ภัทรภูมิ แสงทะมาตร์  
20 13753 ด.ช. คชาชีพ โพธิ์ชัยรัตน์  
21 13255 ด.ญ. ขวัญรวี บูลภิบาล  
22 13277 ด.ญ. กานต์พิชชา โพวิรัตน์  
23 13301 ด.ญ. พัชรีพร พุ่มรักชาติ  
24 13684 ด.ญ. บวรลักษณ์ พุทธพรึก  
25 13688 ด.ญ. ปรียาภรณ์ พิศแลงาม  
26 13755 ด.ญ. สุนิสา เทพช่วยสุข  
27 13756 ด.ญ. วชิรยา ไชยศรี  
28 13757 ด.ญ. อรนลิน ชาตแดง  
29 13758 ด.ญ. เพ็ญนภา รัสปะ  
30 13759 ด.ญ. พริมรดา มงคลศิลป์  
31 13760 ด.ญ. บัญฑิตา นุทผล  
32 13761 ด.ญ. อนันดา วรรณบุรี  
33 14361 ด.ญ. วชิรญาณ์ กิจผดุง  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน หมายเหตุ
1 13269 ด.ช. ทีปกร โชติผล  
2 13272 ด.ช. ธีระเดช ด้วงวงษ์  
3 13290 ด.ช. ณัฐพงศ์ กาญจน์พันทะ  
4 13764 ด.ช. ชยากร ชุมธรรม  
5 13766 ด.ช. ณัฐกิตติ์ เศวตวงศ์สกุล  
6 13796 ด.ช. สัณหเจต คำรื่น  
7 13797 ด.ช. นพฤทธิ์ เจาะจิตร  
8 13798 ด.ช. จันทกร รัตนจิตร์  
9 13815 ด.ช. เลอเฌอ หวานทอง  
10 13853 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นัดวิลัย  
11 13855 ด.ช. กฤชพรรษ วระดี  
12 13860 ด.ช. บุริโชติ วรรณพงศ์  
13 13862 ด.ช. เปรม วรรณวาส  
14 13868 ด.ช. นันทิพัฒน์ รณรงค์  
15 14002 ด.ช. นันท์นภัส สงด้วง  
16 14371 ด.ช. ปารมี จิตต์สัมพันธ์  
17 14586 ด.ช. ปกป้อง เครือวัน  
18 13249 ด.ญ. วรรณพร จันทร์ภักดี  
19 13251 ด.ญ. นิรมล ธัญญะกิจ  
20 13256 ด.ญ. สุวรรณี ลิขิตกาญจน์  
21 13258 ด.ญ. ปวัณภัทร นิจนารถ  
22 13282 ด.ญ. ทรรศน์ชวรรณ แป้นแสง  
23 13304 ด.ญ. รัตน์เกล้า กิจวิจารณ์  
24 13305 ด.ญ. ธัญชนก แสนประเสริฐ  
25 13309 ด.ญ. พิฐิตา มิ่งสอน  
26 13685 ด.ญ. กรรณิการ์ เพ็งจันทร์  
27 13687 ด.ญ. วราภรณ์ สีหามาตร  
28 13692 ด.ญ. ขวัญจิรา โพธิ์ศิริ  
29 13696 ด.ญ. เปรมสินี อร่ามศักดิ์  
30 13774 ด.ญ. ธนพร จุติรัตน์  
31 13779 ด.ญ. จิรัชฌา เก๋ดี  
32 13780 ด.ญ. กนกพิชญ์ เรืองแก้ว  
33 13782 ด.ญ. วิชญาพร เสสน  
34 13800 ด.ญ. นันท์นภัส รักษ์ดี  
35 13801 ด.ญ. ดาหลา แพงศรี  
36 13823 ด.ญ. กนกพร จิตวิรัตน์  
37 13826 ด.ญ. วริศวรรณ ทิพพา  
38 13829 ด.ญ. ดวงกมล โอฬาร์กิจ  
39 13836 ด.ญ. เพชรลดา กุมพาพัติ  
40 13839 ด.ญ. ปิยะดา บุญมาศ  
41 13842 ด.ญ. อิสราภรณ์ บัวทอง  
42 13843 ด.ญ. ผกามาศ อาทรกิจ  
43 13871 ด.ญ. ศวิตา เมฆาวรรณ์  
44 13873 ด.ญ. สิรยากร เมืองแก้ว  
45 14047 ด.ญ. ปทุมรัตน์ อุดร  
46 14069 ด.ญ. กวินทรา ขาวเอียด  
47 14360 ด.ญ. ณัฐณิชา ทองเติม  
48 14601 ด.ญ. ปิยาภัสสร์ ฉายประทีป  
49 14605 ด.ญ. หนึ่งกันยา พวงพุฒ  
50 14616 ด.ญ. ธัญลักษณ์ จันทรศิริรังษี  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน หมายเหตุ
1 13238 ด.ช. จิรวัฒน์  หนูทอง  
2 13239 ด.ช. ศุภกร ขุนไชยศรี  
3 13246 ด.ช. สุกฤต ศิริพันธุ์  
4 13247 ด.ช. ธีรเมฆ สมบูรณ์  
5 13265 ด.ช. สุรดิษ เจริญกิจ  
6 13273 ด.ช. กันต์ดนัย ธระปราบ  
7 13294 ด.ช. ธนกฤต ดำรัตน์  
8 13351 ด.ช. ธนากร แสงไพจิตร  
9 13532 ด.ช. พฤหัส ธรรมโชติ  
10 13673 ด.ช. ณฐกร บัวเกิด  
11 13678 ด.ช. ศุภกร ญาณหาญ  
12 13772 ด.ช. วัชรพงค์ มูสีกรักษ์  
13 13787 ด.ช. สุรชัย ปั่นกำจร  
14 13788 ด.ช. สุนทร ชฎารักษ์  
15 13810 ด.ช. พงศกร โลกพิบาล  
16 13812 ด.ช. ธีรพัฒน์ เพชรพิจิตร  
17 13814 ด.ช. เธียรธงชัย วุฒิวงศ์  
18 13816 ด.ช. ณัฐวุฒิ หนูน้อย  
19 13817 ด.ช. กฤติพงศ์ ชูประสูตร  
20 13821 ด.ช. บุรินทร์ รัตนะ  
21 13844 ด.ช. ณัฐวุฒิ สุวรรณบูรณ์  
22 13847 ด.ช. สหชัย วรรณบุรี  
23 13859 ด.ช. ศรยุทธ์ สัพโรจน์  
24 14297 ด.ช. สิรภัทร เพ็ชรทอง  
25 14303 ด.ช. กิตติศักดิ์ จันทร์พลโท  
26   ด.ช. ธนวัฒน์ ชารัตน์  
27 13259 ด.ญ. ญาตาวี หลำหมัน  
28 13691 ด.ญ. มาริสา อิสลาม  
29 13693 ด.ญ. เขมจิรา นิลคุปต์  
30 14275 ด.ญ. ไปรยา ชุมแก้ว  
31 14295 ด.ญ. ศรัณยา จันทร์เทศ  
32 14376 ด.ญ. พุธิตา ทิพย์เสวก  
33   ด.ญ. ปัณณพร จีนคำ  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/4  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน หมายเหตุ
1 13244 ด.ช. ศุกลวัฒน์ หนูทอง  
2 13264 ด.ช. วัชรากร แก้วพิพัฒน์  
3 13266 ด.ช. ภูวดล บุญชากรณ์  
4 13268 ด.ช. สุรภาพ ผลาพร  
5 13274 ด.ช. ฐานันดร กิจผดุง  
6 13287 ด.ช. ยุทธภูมิ ประสาร  
7 13291 ด.ช. สนธิชัย แสะอาหลี  
8 13293 ด.ช. วันชนะ สองเมืองสุข  
9 13298 ด.ช. กฤชณัฏฐ์ ผจญภัย  
10 13300 ด.ช. พลกฤษ คำงาม  
11 13671 ด.ช. ศักดินนท์ รัตนถาวร  
12 13682 ด.ช. ธนกร สุนทร  
13 13763 ด.ช. สุริยา โอชารส  
14 13771 ด.ช. ธนพร หนูสุวรรณ  
15 13786 ด.ช. สรวิศ ชนะกาญจน์  
16 13791 ด.ช. ณัฐพล ลักษณะอัฐ  
17 13792 ด.ช. พลชา ทองรักษ์  
18 13794 ด.ช. ปิยปราชญ์ แซ่ฮำ  
19 13811 ด.ช. ภานุวิชญ์ สุขบางนบ  
20 13848 ด.ช. ธนกฤติ สาธรเวชย์  
21 13866 ด.ช. ภูวเนศวร์ ใจเย็น  
22 14276 ด.ช. อัดฮา โต๊ะเส็น  
23   ด.ช. ณัชพล คงศรีชาย  
24   ด.ช. วรัญชิตา ไชยศรี  
25   ด.ช. วิทวัส เขียวบม  
26 13283 ด.ญ. พัชรพร พันธภาค  
27 13310 ด.ญ. จุฑามาศ กายฤทธิ์  
28 13773 ด.ญ. ณัฐมน ฤทธิรงค์  
29 13781 ด.ญ. ญารินดา รักดี  
30 13783 ด.ญ. แพรวา เกิดโภคทรัพย์  
31 13799 ด.ญ. อรอุมา โกมัย  
32 13803 ด.ญ. พิมพ์ชนก ทองสง  
33 13824 ด.ญ. กุลภรณ์ เจียรศิริ  
34 13827 ด.ญ. อัมธิกา โต๊ะเซ็น  
35 13828 ด.ญ. เบญจพร กล่องดวงจิต  
36 13833 ด.ญ. กนกวรรณ มานพพงศ์  
37 13837 ด.ญ. เสาวณีย์ จรูญวงศ์  
38 13870 ด.ญ. ทักษอร ยกย่อง  
39 13872 ด.ญ. วาสิตา นิยุบล  
40 13875 ด.ญ. เพชรลดา เพ็ชรโกมล  
41 13881 ด.ญ. วิลาศินี จนะกาญจน์  
42 13882 ด.ญ. ณิชกานต์ รัสมะโน  
43 14623 ด.ญ. จันทภา คงศรี  
44 14627 ด.ญ. เพชรตะวัน อิฏฐผล  
45   ด.ญ. แพรวา นาบิดา  
46   ด.ญ. น้ำมนต์ คงมา  
47   ด.ญ. แพรวา เพ็ชสุวรรณ  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/5  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน หมายเหตุ
1 13237 ด.ช. รชานนท์ นนทเภท  
2 13248 ด.ช. ศรายุทธ์ หงษ์คงคา  
3 13263 ด.ช. จิรวัฒน์ จันทร์มาศ  
4 13268 ด.ช. พันธรักษ์ เพ็งจันทร์  
5 13288 ด.ช. จิตกร สิลลากาล  
6 13292 ด.ช. ธนกฤต อินทสุวรรณ์  
7 13296 ด.ช. ธาวิน คิม  
8 13674 ด.ช. กันตวัฒน์ จันทะนะ  
9 13676 ด.ช. ชนะกรณ์ สินศักดิ์ศรี  
10 13679 ด.ช. กรวิทย์ แวววรรณจิตร  
11 13765 ด.ช. ปิยะรัตน์ ไชยพงศ์  
12 13767 ด.ช. สุทธิพงศ์ ผันแปรจิตร  
13 13769 ด.ช. กฤตกานต์ ปักษีสิงห์  
14 13770 ด.ช. นภัทร เพชรเศรษฐิ์  
15 13784 ด.ช. บัญญวัต มาศเมฆ  
16 13790 ด.ช. ปวริศ โกมัย  
17 13845 ด.ช. พีระพัฒน์ นาวาทอง  
18 13861 ด.ช. จารุพงศ์ ส่งแสง  
19 13863 ด.ช. เอกพล ดารากัย  
20 13987 ด.ช. จีรพัฒน์ สุธีรภาพ  
21 14319 ด.ช. สิทธาทิตย์ ชุมศรี  
22 14359 ด.ช. วิวัฒน์ โชลิตร  
23 14367 ด.ช. อภิสิทธิ์ ทองสุภา  
24   ด.ช. สิทธิชัย   บัวบุญ  
25   ด.ช. ภัทรพงศ์ ไชยเจริญ  
26   ด.ช. ภูดิท กล่องดวงจิตร  
27 13279 ด.ญ. อัจฉรา บุญรอด  
28 13280 ด.ญ. วราภรณ์ อัครจันทร์  
29 13285 ด.ญ. พิชญ์นรี ขันติไชย  
30 13689 ด.ญ. รัชดาภรณ์ ชายคีรี  
31 13778 ด.ญ. ชุติกานต์ ถนิมพาสต์  
32 13802 ด.ญ. ชุติกานต์ คมพัตรลับ  
33 13804 ด.ญ. พิมพ์เพทาย ดารากัย  
34 13805 ด.ญ. สิริวิมล นวลนิ่ม  
35 13840 ด.ญ. กัณฐมณี ศรีคามา  
36 13876 ด.ญ. ชนัญชนก ปรีชาชาญ  
37 13877 ด.ญ. ศิตาภัค ไชยชาญยุทธ์  
38 13878 ด.ญ. เพ็ญพิชา เดิมชัย  
39 13879 ด.ญ. กัญชพร แสงแก้ว  
40 14048 ด.ญ. จันทรกานต์ บุตรศิริ  
41 14074 ด.ญ. สายฝน คงสำราญ  
42 14271 ด.ญ. ปิยะธิดา ศักดิ์ณรงค์  
43 14315 ด.ญ. ปรียาภรณ์ ดิษฐาภรณ์  
44 14320 ด.ญ. นุสรีย์ บุญเรือง  
45   ด.ญ. ปภาพิชญ์ แซ่ลี้  
46   ด.ญ. ชญานันท์ จันทร์แท่น  
47   ด.ญ. อารยา เป่ากระแด  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน หมายเหตุ
1 13243 ด.ช. โสภณศิลป์ สุทธิสังข์  
2 13261 ด.ช. อัศจรรย์ ใสฉิม  
3 13271 ด.ช. พีรวัส ชาญ  
4 13273 ด.ช. อคิราห์ แก้วไทย  
5 13295 ด.ช. ธเนศ ช่วยเกิด  
6 13299 ด.ช. รัฐชานนท์ นนทะเสน  
7 13669 ด.ช. ก้องภพ แซ่ตี่  
8 13675 ด.ช. ศุกลวัฒน์ แตงรื่น  
9 13768 ด.ช. ชารีฟ ทันเพื่อน  
10 13785 ด.ช. ญาณวุฒิ บุรีรักษ์  
11 13793 ด.ช. ชนาภัทร งามผ่องใส  
12 13795 ด.ช. เจษฎาภรณ์ กลับอำไพ  
13 13813 ด.ช. กิตติศักดิ์ บุญเวช  
14 13818 ด.ช. ธนาคิม เชษฐวรรณสิทธิ์  
15 13849 ด.ช. ปราบดา บานประดิษฐ์  
16 13850 ด.ช. ภูดิศ ทองพันธุ์  
17 13864 ด.ช. คมเดช นิเวชรัตน์  
18 13869 ด.ช. ปวีกานต์ เด็ดดวง  
19 14013 ด.ช. ปวริศ เพชรสังข์  
20 14046 ด.ช. วุฒิภัทร พันทวี  
21 14066 ด.ช. ธงชาติ รัตนพันธุ์  
22 14184 ด.ช. กิตติธร โพธิคม  
23   ด.ช. ภูริเดช ณอาภรณ์  
24   ด.ช. อดิศักดิ์ ธรรมโชติ  
25   ด.ช. อัฟฟาล ประเสริฐดำ  
26 13254 ด.ญ. กานต์สินี เพ็ชรศรี  
27 13276 ด.ญ. ญาติมา ลายกายศ  
28 13302 ด.ญ. จิราภรณ์ ดวงพาพล  
29 13303 ด.ญ. เสาวลักษณ์ เตชะภิวัฒน์  
30 13308 ด.ญ. อัญชิสา ภูศรี  
31 13683 ด.ญ. มันฑนา สำเภาพล  
32 13689 ด.ญ. นิชาภา ชุตินันทิศ  
33 13695 ด.ญ. พิชญธิดา ภักดี  
34 13697 ด.ญ. อรรณชิสา อ่อนแก้ว  
35 13727 ด.ญ. ธิดารัตน์ ชุมพลดี  
36 13775 ด.ญ. กัณทิมา สายควรเกย  
37 13776 ด.ญ. ปุณยาพร ขุนทนะ  
38 13806 ด.ญ. กวิตา โลกภิบาล  
39 13808 ด.ญ. นริษา มหาพงศ์  
40 13825 ด.ญ. เมริสา ยอดพิจิตร  
41 13831 ด.ญ. จีรนันท์ แซ่เล่า  
42 13834 ด.ญ. สุนันทา แก้วขาว  
43 13874 ด.ญ. กานต์ธิดา ภักตรามุกข์  
44 14049 ด.ญ. พริยาภาฐ์ สิริพุฒินันท์  
45 14185 ด.ญ. กนกวรรณ บุรินทร์โกษฐ์  
46   ด.ญ. บุณยพรรณี ชูเมือง  
47   ด.ญ. นันทิดา เขียวปลอด  
48   ด.ญ. ปุณยาพร ชูประสูตร