รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1 13609 ด.ช. ฐิติเดช ตรีคง 2/1 3/1  
2 13642 ด.ช. ชัชชัย ช่วยหนู 2/1 3/1  
3 14016 ด.ช. ธนวัฒน์ ศรีสว่าง 2/1 3/1  
4 14017 ด.ช. ณัฐพล ชูประเสริฐ 2/1 3/1  
5 14018 ด.ช. ปิติศักดิ์ จโนพล 2/1 3/1  
6 14019 ด.ช. ณัฐชนน ขนานขาว 2/1 3/1  
7 14020 ด.ช. ชลนธี ศรีอุฬาร์ 2/1 3/1  
8 14021 ด.ช. นราวิชญ์ สินธู 2/1 3/1  
9 14022 ด.ช. ภานุวัฒน์ เทพสุวรรณ์ 2/1 3/1  
10 14023 ด.ช. ภูมิกร กำเนิดมณี 2/1 3/1  
11 14106 ด.ช. ปริญญา ติณณ์ญาโณทัย 2/1 3/1  
12 14111 ด.ช. ยศรัล ชูสกุล 2/1 3/1  
13 13618 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ชนะภัย 2/1 3/1  
14 13625 ด.ญ. พรรณทิศา พรหมสุวรรณ์ 2/1 3/1  
15 13657 ด.ญ. สลัลรัตน์   เรศประดิษฐ์ 2/1 3/1  
16 13665 ด.ญ. กนกกาญจน์ สุพรรณพงศ์ 2/1 3/1  
17 14024 ด.ญ. จุฑารัตน์ โภคสวัสดิ์ 2/1 3/1  
18 14025 ด.ญ. ปัทมาพร เลื่อนแก้ว 2/1 3/1  
19 14026 ด.ญ. ภัทรนันท์ โพธิ์สุวรรณ์ 2/1 3/1  
20 14027 ด.ญ. กมลพร จินพล 2/1 3/1  
21 14030 ด.ญ. ปิยาพัชร วาระเพียง 2/1 3/1  
22 14031 ด.ญ. ธนันทร์ญา ถวัลรัตน์ 2/1 3/1  
23 14032 ด.ญ. พุทธรักษา อินทฤทธิ์ 2/1 3/1  
24 14035 ด.ญ. จุฑามาส เอกาพันธุ์ 2/1 3/1  
25 14036 ด.ญ. ณัฐติกาญจน์ เจริญศรี 2/1 3/1  
26 14037 ด.ญ. ญาณิฐา ศรลอย 2/1 3/1  
27 14038 ด.ญ. อัศรัญญา แก้วบัวสระ 2/1 3/1  
28 14039 ด.ญ. นรมน ทองเฝือ 2/1 3/1  
29 14040 ด.ญ. ปวีณอร ภู่ระหงษ์ 2/1 3/1  
30 14041 ด.ญ. พิมพ์พิศา ยอดเจริญ 2/1 3/1  
31 14042 ด.ญ. วรกานต์ เพ็ชรร่วง 2/1 3/1  
32 14044 ด.ญ. จิณัฐตา ทองใบใหญ่ 2/1 3/1  
33 14045 ด.ญ. อาริสา  บุญเทียม 2/1 3/1  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1   ด.ญ. พิกุล จิราสิต 2/2 3/2  
2   ด.ช. ภานุวัฒน์ พุ่มรักชาติ 2/2 3/2  
3   ด.ญ. ปุณยพรรณ สวัสดิหิรัญ 2/2 3/2  
4   ด.ญ. นัดวา หมาดแหล้ 2/2 3/2  
5   ด.ญ. ชนิสา โอฬาร์กิจ 2/2 3/2  
6   ด.ญ. จรรย์มล มนิล 2/2 3/2  
7   ด.ญ. ภควาพร ช่วยชูหนู 2/2 3/2  
8   ด.ญ. ธิดารัตน์ ชูหนู 2/2 3/2  
9   ด.ช. สรรทัศ กัวเจริญ 2/2 3/2  
10   ด.ญ. ทิพาวรรณ มุณีรัตน์ 2/2 3/2  
11   ด.ญ. สุภารัตน์ อิสลาม 2/2 3/2  
12   ด.ญ. หนึ่งสตรี สุพรรณพงศ์ 2/2 3/2  
13   ด.ญ. กวินตาร์ ภูมิตระกูล 2/2 3/2  
14   ด.ช. โยนา วิทนารจ 2/5 3/2  
15   ด.ช. จิรวัฒน์ บุตรศรี 2/5 3/2  
16   ด.ช. พันฑิกา บุญช่วย 2/5 3/2  
17   ด.ญ. อัชริยา พรหมสุวรรณ 2/2 3/2  
18   ด.ช. กิตติศักดิ์ สินศักดิ์ศรี 2/2 3/2  
19   ด.ญ. แพรวา ดอเลาะ 2/2 3/2  
20   ด.ช. รัฐภูมิ พิมพกาญจน์ 2/5 3/2  
21   ด.ญ. ณัฐมล โพธิ์สังทอง 2/2 3/2  
22   ด.ญ. กมลลักษณ์ คงชู 2/2 3/2  
23   ด.ช. กวิน ยูโส้ 2/4 3/2  
24   ด.ญ. ปุญญิสา พุทธพฤกษ์ 2/6 3/2  
25   ด.ญ. จณิชตา บรรจง 2/2 3/2  
26   ด.ญ. สุดารัตน์ รัศมี 2/2 3/2  
27   ด.ช. พิสิษฐ์ เหมพันธ์ 2/2 3/2  
28   ด.ช. วรรธมา สุธาโภชน์ 2/2 3/2  
29   ด.ญ. จุฬาลักษณ์ สุขรินทร์ 2/2 3/2  
30   ด.ช. ธนวิน กาญจนะ 2/2 3/2  
31   ด.ญ. ทิพเนตร แถวธรรม 2/2 3/2  
32   ด.ช. ณัชพงศ์ ไทยรักทอง 2/2 3/2  
33   ด.ญ. กัญญารัตน์ ศรีสมพร 2/2 3/2  
34   ด.ญ. พิมพิกา อยู่ใหม่ 2/2 3/2  
35   ด.ช. นิธิวิทย์ วงศ์แข 2/2 3/2  
36   ด.ญ. ณัฐชา เจ็ดหุ้น 2/3 3/2  
37   ด.ญ. พิมพ์พิสุทธิ์ เพ็ชรศรี 2/5 3/2  
38   ด.ญ. พรรณประภา โพธิ์วินารถ 2/2 3/2  
39   ด.ญ. เกตุเกศร แพรกนก 2/3 3/2  
40   ด.ช. ณัฐกรณ์ ก่ออินทร์ 2/2 3/2  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1   ด.ช. ปัณณวิชญ์ เอี่ยมชลคำ 2/3 3/3  
2   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุทธิโยชน์ 2/3 3/3  
3   ด.ช. อภิสิทธิ์ ธรรมชาติ 2/3 3/3  
4   ด.ช. รัฐพล พรหมทอง 2/3 3/3  
5   ด.ช. คมสัน จำปีพันธ์ 2/3 3/3  
6   ด.ช. ศุภฤกษ์ ยิ่งประเสริฐ 2/6 3/3  
7   ด.ช. พีรพัฒน์ เพ็งสกุล 2/5 3/3  
8   ด.ช. ภพธรรม เรืองอินทร์ 2/5 3/3  
9   ด.ช. กานต์ชัย ดารากัย 2/3 3/3  
10   ด.ช. กฤษณะ พรรณพา 2/5 3/3  
11   ด.ช. กฤตพจน์ รัตนะ 2/6 3/3  
12   ด.ช. นนท์ นงค์นวล 2/4 3/3  
13   ด.ช. ณัฐนนท์ กิจผดุง 2/6 3/3  
14   ด.ช. กิตติพัศ โรจน์ธรรม 2/6 3/3  
15   ด.ช. ธนธร มณีรัตน์ 2/5 3/3  
16   ด.ช. ธีรภัทร ชื่นชม 2/6 3/3  
17   ด.ช. อนุพงศ์ รักดี 2/4 3/3  
18   ด.ช. ธัญนพ ตรงตอ 2/3 3/3  
19   ด.ช. ณัฐนนท์ สอดจิตร์ 2/5 3/3  
20   ด.ช. ชลกร ชูสุวรรณ   3/3 ย้ายเข้าใหม่
21   ด.ช. ศิรวิทย์ ทวีแก้ว   3/3 ย้ายเข้าใหม่
22   ด.ญ. สุภาพร ชฎาการณ์ 2/2 3/3  
23   ด.ญ. พีรดา ไชยโม 2/3 3/3  
24   ด.ญ. ศุภิสรา ณ นคร 2/2 3/3  
25   ด.ญ. พิชญดา สหาญกฤษ 2/4 3/3  
26   ด.ญ. อภิญญา ขุนทองจันทร์ 2/3 3/3  
27   ด.ญ. ธิดารัตน์ วิลาศลัด 2/4 3/3  
28   ด.ญ. ณัฐพร ลำดับพงศ์ 2/5 3/3  
29   ด.ญ. เพชรไพลิน ชาญณรงค์ 2/6 3/3  
30   ด.ญ. กุลสินี ศรีจำนอง 2/4 3/3  
31   ด.ญ. อมรรัตน์ กุมภวรรณ์ 2/3 3/3  
32   ด.ญ. อริษา นพรัตน์ 2/4 3/3  
33   ด.ญ. นัสธิชา คุณขยัน 2/6 3/3  
34   ด.ญ. ปุริสา ปรีนัท   3/3 ย้ายเข้าใหม่

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1   ด.ช. จักรกฤษณ์ พิมพ์พนธ์ 2/3 3/4  
2   ด.ช. สิริวัตน์ สุทธิญาณ 2/6 3/4  
3   ด.ช. กฤตนพัฒน์ เต็มเปี่ยม 2/5 3/4  
4   ด.ช. ชินกฤต เจ้าโทน 2/6 3/4  
5   ด.ช. จักรภัทร สุคนธ์ปฏิภาค 2/4 3/4  
6   ด.ช. จิรพันธ์ สังเอียด 2/6 3/4  
7   ด.ช. ธนาภัทร กระจ่างโลก 2/5 3/4  
8   ด.ช. กันตพัฒน์ สวัสดิสาร 2/4 3/4  
9   ด.ช. สุรศักดิ์ นาห่อม 2/2 3/4  
10   ด.ช. ปกรณ์เกียรติ หนูแก้ว 2/4 3/4  
11   ด.ช. อิทธิกร  อร่ามศักดิ์ 2/3 3/4  
12   ด.ช. กฤติพงศ์ สายศรีแก้ว 2/6 3/4  
13   ด.ช. อิทธิกร  กาญจนะ 2/4 3/4  
14   ด.ช. ปรัตถกร คงสมัย 2/5 3/4  
15   ด.ช. อันติภาคิน สุธาประดิษฐ์ 2/4 3/4  
16   ด.ช. กิตติศักดิ์ สุขประสงค์ 2/6 3/4  
17   ด.ช. ธีรศักดิ์ เพ็งขวาง 2/6 3/4  
18   ด.ช. พลพล เกตุพล 2/6 3/4  
19   ด.ช. ภานุวัชร ศรีสัมพุทธ 2/6 3/4  
20   ด.ช. ยศพล นวลขาว   3/4 ย้ายเข้าใหม่
21   ด.ญ. ธวัสรา เดชรักษา 2/4 3/4  
22   ด.ญ. ภัทราพร สุขสุวรรณ 2/6 3/4  
23   ด.ญ. พิมพ์ชนก แสงจันทร์ 2/2 3/4  
24   ด.ญ. ธนิดา อินทร์รอด 2/2 3/4  
25   ด.ญ. ณชญาดา ผลิรัตน์ 2/3 3/4  
26   ด.ญ. นริศรา ดิษฐาพร 2/5 3/4  
27   ด.ญ. จิณณพัติ บุญขำ 2/3 3/4  
28   ด.ญ. ชุติกาญจน์ ชื่นจิตร์ 2/4 3/4  
29   ด.ญ. ชลธิชา สุวรรณแก้ว 2/6 3/4  
30   ด.ญ. พัชราภา แก้ววิหค 2/3 3/4  
31   ด.ญ. วิภารัตน์ ทองอ่อน 2/5 3/4  
32   ด.ญ. สุกัญยา คงจินดา 2/6 3/4  
33   ด.ญ. ศุภิสรา อำพันโชติ   3/4 ย้ายเข้าใหม่
34   ด.ญ. ภูมิภัช อัญชลีกุล   3/4 ย้ายเข้าใหม่

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1   ด.ช. ภูมิพัฒน์ ดวงแก้ว 2/6 3/5  
2   ด.ช. สรวิชญ์ สุทธิรักษ์ 2/4 3/5  
3   ด.ช. ณัฐกร กำแพงแก้ว 2/2 3/5  
4   ด.ช. อภิชัจ ภัตศิริ 2/2 3/5  
5   ด.ช. ณัฐพล แสนกล 2/3 3/5  
6   ด.ช. อิสระพงศ์ ตรีพงศ์ 2/6 3/5  
7   ด.ช. ปิยะวัฒน์ แสงแก้ว 2/4 3/5  
8   ด.ช. พัชรดนัย ชูสุ่น 2/5 3/5  
9   ด.ช. ปุญญพัฒน์ ละหุการ 2/5 3/5  
10   ด.ช. ณัฐวุฒิ ไชยโย 2/3 3/5  
11   ด.ช. ปิยนันท์ ศรีคามา 2/4 3/5  
12   ด.ช. เจษฎากร เกตุพงศ์ 2/4 3/5  
13   ด.ช. ซากิฟ อังครา 2/3 3/5  
14   ด.ช. กฤตยชญ์ หัสนี 2/3 3/5  
15   ด.ช. ภูตะวัน วัยภักดี 2/4 3/5  
16   ด.ช. ปารวัสน์ สุทธิพิทักษ์ 2/5 3/5  
17   ด.ช. รพีภัทร จิตโสภา 2/3 3/5  
18   ด.ช. ศุภวิทย์ คงมณี 2/6 3/5  
19   ด.ช. นันทชัย แก้วขาว 2/3 3/5  
20   ด.ช. ชัยกฤษ คมพัดลับ   3/5 ย้ายเข้าใหม่
21   ด.ญ. รสิตา ศิริพงศ์ 2/2 3/5  
22   ด.ญ. ชนาภา ยอดสมุทร์ 2/5 3/5  
23   ด.ญ. ปวีณ์ธีดา ชูเมือง 2/6 3/5  
24   ด.ญ. ยุวเรศ กราพงศ์ 2/4 3/5  
25   ด.ญ. ยุวดี พงษ์พราหมณ์ 2/5 3/5  
26   ด.ญ. อภิสรา มัจฉาชาญ 2/6 3/5  
27   ด.ญ. ปุณญาพร สุนันทเสวก 2/5 3/5  
28   ด.ญ. เขมินทรา จามจุรี 2/4 3/5  
29   ด.ญ. อัมพิกา บังกระโทก 2/5 3/5  
30   ด.ญ. กวินภัทร หัสการดี 2/3 3/5  
31   ด.ญ. สุภาวดี แดงเขียว 2/5 3/5  
32   ด.ญ. กัญญาพัชร พุทธพงศ์ 2/6 3/5  
33   ด.ญ. กานตรัตน์ ชูเมือง   3/5 ย้ายเข้าใหม่

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ปีการศึกษา 2560
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้นเดิม ชั้นใหม่ หมายเหตุ
1   ด.ช. ธีรพัฒน์ บัวหลวง 2/4 3/6  
2   ด.ช. ศุภทิตติ์ ยาตะกะ 2/3 3/6  
3   ด.ช. สุธิพงศ์ ศรีเทพ 2/3 3/6  
4   ด.ช. พุฒิพงศ์ พรหมวิเศษณ์ 2/4 3/6  
5   ด.ช. กนกพล อิสลาม 2/3 3/6  
6   ด.ช. ภูริพัฒน์ อรุณฤกษ์ 2/5 3/6  
7   ด.ช. พศิน แสงคำพร 2/3 3/6  
8   ด.ช. อานนท์ ศรีเมือง 2/4 3/6  
9   ด.ช. กัญญาภัค อินทร์อร 2/5 3/6  
10   ด.ช. ทนงศักดิ์ จูสวย 2/3 3/6  
11   ด.ช. บัญชา สุวิสัน 2/4 3/6  
12   ด.ช. กองพล อวดอ้าง 2/4 3/6  
13   ด.ช. อันติภาคิน สุธาประดิษฐ์ 2/4 3/6  
14   ด.ช. มาโปรด กาญจน์ 2/5 3/6  
15   ด.ช. กริสตา เหมือนยกพล 2/5 3/6  
16   ด.ช. ภัทราวุธ ทองเนื้องาม 2/5 3/6  
17   ด.ช. ชลธาร นาคไพจิตร 2/6 3/6  
18   ด.ช. นราดร กุลการ 2/6 3/6  
19   ด.ช. วฤทย์ ช่วยชน   3/6 ย้ายเข้าใหม่
20   ด.ช. เจษฏา ผลหิรัญ   3/6 ย้ายเข้าใหม่
21   ด.ญ. นภัสสร ทองมล 2/2 3/6  
22   ด.ญ. พิชาดา สังข์ทอง 2/2 3/6  
23   ด.ญ. ณัฐจิราภา เรืองรุก 2/2 3/6  
24   ด.ญ. ลิลลา ไตรทอง 2/3 3/6  
25   ด.ญ. ฐิติภร แพงแก้ว 2/6 3/6  
26   ด.ญ. ภัทราพร เมฆพายับ 2/3 3/6  
27   ด.ญ. เพชรลดา กลอนสลับ 2/4 3/6  
28   ด.ญ. ภัทภรณ์ จุดเดช 2/6 3/6  
29   ด.ญ. ศศิวรรณ แสงอุทัย 2/5 3/6  
30   ด.ญ. รุ่งทิวา สาขะญาณ 2/4 3/6  
31   ด.ญ. วิไลพร ชะอุ่มดี 2/6 3/6  
32   ด.ญ. กานต์ชนิดา ภูมิศรี 2/6 3/6  
33   ด.ญ. นิชดา มุ่งหมาย   3/6 ย้ายเข้าใหม่