รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
1      เด็กชายกิตตินันท์ สุนยานัย  
2     เด็กชายนฤสรณ์ บุญเรือง  
3    เด็กชายอจลวิชญ์ ชูสกุล  
4    เด็กชายรัฐวัฒน์ ระวังวงศ์  
5    เด็กชายสุวพัฒน์ ฝอยทอง  
6    เด็กชายเอกรินทร์ นันทไตรภพ  
7    เด็กชายพงศกร จารุนัย  
8    เด็กชายกัลยกร อยู่คง  
9    เด็กชายชยุตพงศ์ สุภาพรม  
10    เด็กชายกฤติน บุญเหลือ  
11     เด็กชายคิมหันต์ วงแก้ว  
12     เด็กชายวิชญ์พล วรนารถ  
13     เด็กชายกัณตวิชย์ ไชยวรรณ์  
14     เด็กชายกิตติพศ ขบวนสาร  
15     เด็กชายธนชาติ สอดจิตร์  
16     เด็กชายกฤชธัช ชาญณรงค์  
17     เด็กชายกิตติกวิน พาหุบุตร  
18     เด็กชายบารมี พาหุบุตร  
19     เด็กชายอคร มนัสชน  
20     เด็กหญิงชิตญาณัญฎ์ ศิริรัตน์  
21     เด็กหญิงกชกร ช่างการ  
22     เด็กหญิงพิรชัช รัตนภานพ  
23     เด็กหญิงชนิกา จิตรเขม้น  
24     เด็กหญิงสิริฤทัย อนันตพืช  
25     เด็กหญิงฐาปนีย์ อ่อนรักษ์  
26     เด็กหญิงชัญญ์ชนพร เศวตวงศ์สกุล  
27     เด็กหญิงธัญชนก อบกลิ่น  
28     เด็กหญิงกนกพร สวัสดี  
29     เด็กหญิงอัญชิสา วงศ์หาญ  
30     เด็กหญิงจันทิมา บรรจงเมือง  
31     เด็กหญิงภัณทิรา กลิ่นดี  
32     เด็กหญิงศิริพา พัลพัฒน์  
33     เด็กหญิงสุคนธา แก้วเจริญ  
34     เด็กหญิงศิวปรียา ภู่ระหงษ์  
35     เด็กหญิงสิริวิมล ปรางค์เพ็ชร  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2  ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายปริญนัฐ เพ็ชรประเสริฐ  
2 เด็กชายวิชญ เสสน  
3 เด็กชายวัชรธร เกตุเจริญ  
4 เด็กชายประกฤชณ์ จิตบรรจง  
5 เด็กชายพีรศักดิ์ แสงจันทร์  
6 เด็กชายภานุวัฒน์ เรศประดิษฐ์  
7 เด็กชายพงศ์ธร ขุนทองแก้ว  
8 เด็กชายธนาเมศ อุดมยุทธ  
9 เด็กชายอดิเทพ รัตนบริคณ  
10 เด็กชายธนวัฒน์ สงกุมาร  
11 เด็กชายกฤติพจน์ เลิศพันธ์  
12 เด็กชายพัชรพล กาญจนะ  
13 เด็กชายเพียงพันธ์ พัฒนทอง  
14 เด็กชายชัยวัฒน์ ฤทธิสมจิต  
15 เด็กชายวุฒิชัย การัยภูมิ  
16 เด็กชายจรายุทธ ไชยผดุง  
17 เด็กชายปฏิพัทธิ์ บัวมาศ  
18 เด็กชายธนกฤติ แมลง  
19 เด็กชายภัทรพันธุ์ คุณชล  
20 เด็กชายโอฬาร พุทธรัตน์  
21 เด็กชายไชยวัฒน์ บุญช่วย  
22 เด็กชายพณุเวท ชัยสา  
23 เด็กชายธีรชัย หนูทอง  
24 เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจผดุง  
25 เด็กชายณัฐกร ณ  สุวรรณ์  
26 เด็กชายสัณหวัช คาวินวิทย์  
27 เด็กหญิงพิชญดา กุลนุวงค์  
28 เด็กหญิงรินรดา มุสิกโรจน์  
29 เด็กหญิงเสาวภา ศรีวิจิตร  
30 เด็กหญิงวรัญญรัตน์ เพ็ชรแก้ว  
31 เด็กหญิงปภัสรา ทองเสภี  
32 เด็กหญิงบุณยานุช คงสุวรรณ  
33 เด็กหญิงวรรณศิกา นะปิชัน  
34 เด็กหญิงธัญสิริ เทียบทรง  
35 เด็กหญิงธนัญชนก ม่วงดำ  
36 เด็กหญิงกวิสรา บุญจันทร์  
37 เด็กหญิงณิชพัฒน์ เต็มเปี่ยม  
38 เด็กหญิงนริศา ทาสง  
39 เด็กหญิงธิวากาล สืบสำราญ  
40 เด็กหญิงกุณญาณัฐ เฉลิมวรรณ  
41 เด็กหญิงณชาพัชร ฤทธิวรรณ  
42 เด็กหญิงนัจวา อัชญา  
43 เด็กหญิงธาราทิพย์ เตระไชย  
44 เด็กหญิงขวัญฤดี ชุมทอง  
45 เด็กหญิงสุภาวดี อินทร์จันทร์  
46 เด็กหญิงสาฐิติญา สุทธิภิบาล  
47 เด็กหญิงศศิมณี เดชสุวรรณ  
48 เด็กหญิงหทัยทิพย์ สังข์วิจิตร  
49 เด็กหญิงนฤภัทร ศรีทันเดช  
50 เด็กหญิงพิชชาภัทร ฤทษ์งาม  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3  ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายศราวุธ รักไทย  
2 เด็กชายธีรภัทร พุทธรัตน์  
3 เด็กชายเมธาชัย ทันสง่า  
4 เด็กชายนาธาน จันทร์มณี  
5 เด็กชายบูรพา ทันราย  
6 เด็กชายวสันต์ วรรณศิลป์  
7 เด็กชายชัยวัฒน์ นาคฤทธิ์  
8 เด็กชายนันทกานต์ มะเด็ง  
9 เด็กชายกันตพงศ์ เอียดทอง  
10 เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองรุก  
11 เด็กชายเกียรติคุณ ชูประดิษฐ์  
12 เด็กชายชานันท์ แก้วขาว  
13 เด็กชายคมกฤษณ์ ทองอ่อน  
14 เด็กชายนนทพัทธ์ เอียดแก้ว  
15 เด็กชายพรพิพัฒน์ พิมพะการ  
16 เด็กชายนภดล ปรีชาชาญ  
17 เด็กชายอภิวิชญ์ ไชยพงศ์  
18 เด็กชายสัญญา ศิริพรหม  
19 เด็กชายพัชรพัชร์ สุธาฤทธิ์  
20 เด็กชายสิทธิชัย คำนวณจิตร  
21 เด็กชายวัชรพงศ์ ไชยโย  
22 เด็กชายวิษณุ รักช้าง  
23 เด็กชายพีรพัฒน์ พงศรีพุท  
24 เด็กชายปุณณภพ ลายพยัคฆ์  
25 เด็กชายณับรีล ดารากัย  
26 เด็กชายณัฐดนัย สงวนถ้อย  
27 เด็กชายเทพทัต ปรีชาโรจน์  
28 เด็กหญิงอธิสรา ชาญณรงค์  
29 เด็กหญิงณัฐกานต์ จุติประภาค  
30 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หนูเชื้อ  
31 เด็กหญิงกิตติมา คงศรีชาย  
32 เด็กหญิงภีรดา สิริมนต์  
33 เด็กหญิงปินปินัทธ์ โททอง  
34 เด็กหญิงอุษา บุตรเสวก  
35 เด็กหญิงปรินดา ประสาน  
36 เด็กหญิงปุณยนุช ยอดพิจิตร  
37 เด็กหญิงพีมระดา ดวงพาพล  
38 เด็กหญิงสิริวรรณ ดาวโด้ง  
39 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา จิตบรรจง  
40 เด็กหญิงชญานิศ พรหมบังเกิด  
41 เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยโย  
42 เด็กหญิงรุ้งลดา ชตากาญจน์  
43 เด็กหญิงเกวลิน สังขาว  
44 เด็กหญิงศรัณย์พร มนตรง  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4  ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายธราเทพ บิลพัฒน์  
2 เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมชาติ  
3 เด็กชายปภวันวิทย์ ประดิบ  
4 เด็กชายนิลวิเศษ การะนัด  
5 เด็กชายฐปนวัฒน์ ศรีรักษา  
6 เด็กชายอาภากร ภักดีกิจ  
7 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีนวลชาติ  
8 เด็กชายเฉลิมพัฒน์ วรรณะพบ  
9 เด็กชายบุญศิริ เจียรศิริ  
10 เด็กชายธนากร วิศวกรรมจร  
11 เด็กชายกวี ยุโส  
12 เด็กชายชโยดม พฤกรังษี  
13 เด็กชายณัฐชัย จุลพรรณ  
14 เด็กชายบังลัง พูนสวัส  
15 เด็กชายกฤษติพงศ์ ประดับ  
16 เด็กชายณัฐกรณ์ กำลังเกื้อ  
17 เด็กชายสิทธิโชค นนทโชติ  
18 เด็กชายชนกนันท์ ปัญนะ  
19 เด็กชายพุทะรักษ์ วรรณพงษ์  
20 เด็กชายภูริภัตต์ อมรลักษณ์  
21 เด็กชายณัฐดนัย ฤทธิบรรจง  
22 เด็กชายรัชชานนท์ พันธมาศ  
23 เด็กชายอัฑฒกร พรหมอินทร์  
24 เด็กชายยุทธกร พรหมเพ็ชร  
25 เด็กชายภฤศ โงกเขา  
26 เด็กชายณัฐพงศ์ อิสลาม  
27 เด็กชายชัชวาล นาคฤทธิ์  
28 เด็กชายอภิสิทธิ์ ศักดิ์มาศ  
29 เด็กชายธีรภัทร อบอุ่น  
30 เด็กชายศักดิ์เดช ณ  ขุนชัย  
31 เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุขสุวรรณ์  
32 เด็กญิงวริศรา ลิขิตกาญจน์  
33 เด็กหญิงกณกกาญ   กระแสโสม   
34 เด็กหญิงจันทกานต์   บุญเทียม  
35 เด็กหญิงปิณิตา   อ่อนแก้ว  
36 เด็กหญิงวรรณฤดี   ชูประสูติ  
37 เด็กหญิงกชพร   สะพานทอง  
38 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โนนะบุตร  
39 เด็กหญิงบัณฑิตา โลกพิบาล  
40 เด็กหญิงไอยลิน ดรุณพงค์  
41 เด็กหญิงสุภาวินี พลพยัคฆ์  
42 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ทองสงค์  
43 เด็กหญิงกรรณิกา แสนกล  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/5  ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายอภิสิทธิ์ เลขากาญจน์  
2 เด็กชายวรากร พานุมาส  
3 เด็กชายภวเดช วาระเพียง  
4 เด็กชายปริญญา โภชนา  
5 เด็กชายธนภัทธ์ ชฎากาญจน์  
6 เด็กชายฐาปนี สะพานทอง  
7 เด็กชายศุภกฤต สาระมาศ  
8 เด็กชายจักรกฤษ พุ่มไทร  
9 เด็กชายเปรมชนัน ภักตรามุกข์  
10 เด็กชายจิรภัทร์ ทองถวิล  
11 เด็กชายศุภวิชญ์ หยูทอง  
12 เด็กชายกษิดิ์เดช ศิริคุณ  
13 เด็กชายฐานันต์ ศรีทวี  
14 เด็กชายณัฐดนัย คงแคล้ว  
15 เด็กชายธนวินท์ นิลสุวรรณ  
16 เด็กชายพิภัทร ดารมัน  
17 เด็กชายปัญญวัฒน์ธนา บุญมาก  
18 เด็กชายนนทพัทธ์ โพธิธาราม  
19 เด็กชายพัชรพล แก้วโสภาคย์  
20 เด็กชายวชิรวุฒิ พรหมสุภา  
21 เด็กชายสิทธิโชค รักษา  
22 เด็กชายอลงกรณ์ อาจหาญ  
23 เด็กชายอดิเทพ นพเก้า  
24 เด็กชายจักรพงษ์ รักษาพรรณ์  
25 เด็กชายณัฏฐพล สุวรรณอาส  
26 เด็กชายรัชกร จิตติพันธ์  
27 เด็กชายณัฐภัทร ชูประสูตร  
28 เด็กชายพงศกร อำนวยสังข์  
29 เด็กหญิงพัณณิตา นารีผล  
30 เด็กหญิงฉันทิศา มีสุข  
31 เด็กหญิงญาณาธิป พูลแก้ว  
32 เด็กหญิงนันทิกานต์ วงษ์โต  
33 เด็กหญิงงามศิริ ปัญญาศรี  
34 เด็กหญิงอินทิรา ปานสัสดี  
35 เด็กหญิงอามีดะห์ อิสลาม  
36 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีวารินทร์  
37 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เกิดกัน  
38 เด็กหญิงณัฏฐณิชา มูสิกวงษ์  
39 เด็กหญิงพิมลภัทร ผจญภัย  
40 เด็กหญิงณัฐณิชา หนุนอนันต์  
41 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร พงค์สีพุด  
42 เด็กหญิงชนม์นิภา นิลวรรณ  
43 เด็กหญิงสุวีรยา จันทรัตน์  
44 เด็กหญิงวิภาวดี พงศรีพุท  


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/6  ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ ชื่อ  สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายฮุสเซ็น จิตจำนง  
2 เด็กชายเจตน์ ดวงปัญญา  
3 เด็กชายณัฐพันธ์ มณี  
4 เด็กชายสุเมธ มูสิกวงษ์  
5 เด็กชายชินสกรรจ์ เปลี่ยวปลอด  
6 เด็กชายชัยวัฒน์ ทองไทย  
7 เด็กชายปรีชา ดำอุไร  
8 เด็กชายกอบชัย เพิ่มทรัพย์  
9 เด็กชายปกรณ์ยศ เตชขนาบ  
10 เด็กชายณัฐวรรธน์ รัตนบุรี  
11 เด็กชายวชิระ นิลวงศ์  
12 เด็กชายอภิสิทธิ์ มั่นคง  
13 เด็กชายนราวิชญ์ ยันตะศิริ  
14 เด็กชายธนกฤต ไชยคีรี  
15 เด็กชายมงคลทวี ทัศโร  
16 เด็กชายคมสัน รัตนเสวี  
17 เด็กชายกรวิชญ ชลบุตร  
18 เด็กชายพีรพัฒน์ หอยสังข์  
19 เด็กชายพีรพงษ์ ชลขนาน  
20 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์ ดิษฐณเมือง  
21 เด็กชายอัษฎาวุธ คงแก้ว  
22 เด็กชายธนกฤต ถาวร  
23 เด็กชายเสฎฐวุฒิ หนูทอง  
24 เด็กชายวรายุส ขาวขำ  
25 เด็กชายอภิเดช อากาสา  
26 เด็กชายกฤตภพ พลภักดี  
27 เด็กชายศรัณย์ ปรีชาชาญ  
28 เด็กหญิงจิดาภา ดวงรัตน์  
29 เด็กหญิงญาดาวดี ทองเกลี้ยง  
30 เด็กหญิงกนกกาญจน์ บุปผากาญจน์  
31 เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา ยกยิ่ง  
32 เด็กหญิงณิชาภัทร ซ้ายหุ้น  
33 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จินดาธรรม  
34 เด็กหญิงเพ็ญญาภา ทุมรัตน์  
35 เด็กหญิงสุภาวดี พรมศักดิ์  
36 เด็กหญิงชุติกาญจน์ วรรณวาสน์  
37 เด็กหญิงศนาอ วิทนาจ  
38 เด็กหญิงสุชานันท์ ทองแก้ว  
39 เด็กหญิงวริศรา เหมทานนท์  
40 เด็กหญิงจันทิมา สัจจมาศ  
41 เด็กหญิงตรีสุคนธ์ กันไพเราะ  
42 เด็กหญิงณิชานันท์ สุขเกษม  
43 เด็กหญิงเขมิกา ชูเมือง