รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  ปีการศึกษา 2560
ครูประจำชั้น     1. นางลัดดาวัลย์   มิตรกูล   2. นางสาวมาลินี   สุขสำราญ
เลขที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน ห้อง

1.

ด.ช. ปภังกร          สระแก้ว

ป.1/1

2.

ด.ช. ภูวดล            เพ็ชรสุวรรณ์   

ป.1/1

3.

ด.ช. ภัทรวัต          พัวพัน

ป.1/1

4.

ด.ช. ธนพิพัฒน์       อำวารี

ป.1/1

5.

ด.ช. เมธาสิทธิ์        สุขศรี

ป.1/1

6.

ด.ช. ชัชตาชา         เพ็ชรายุทธ

ป.1/1

7.

ด.ช. ภูริ                จันทรมณี

ป.1/1

8.

ด.ช. คัมปราชญ์       ภูมี

ป.1/1

9.

ด.ช. เจตริน            หินเกิด

ป.1/1

10.

ด.ช. วรรธนัย          ไชยรัตน์

ป.1/1

11.

ด.ช. ธนัช               นิมิต

ป.1/1

12.

ด.ช. กฤษณัช          ชุพรัตน์

ป.1/1

13.

ด.ช. สิรวิชญ์           ภักดีกิจ

ป.1/1

14.

ด.ช. ชนาภัทร          ชูทอง

ป.1/1

15.

ด.ช. โสภณัฐ            ภู่ระหงษ์

ป.1/1

16.

ด.ช. วลงกรณ์           ศิริโกศล

ป.1/1

17.

ด.ช. ศุภกฤต            ขุนทนะ

ป.1/1

18.

ด.ญ. ณุภาวี             ยอดเจริญ

ป.1/1

19.

ด.ญ. พัฒน์รวี           พรหมศาสน์

ป.1/1

20.

ด.ญ. กัญญ์กุลณัช      ศุภกร

ป.1/1

21.

ด.ญ. ณัฏฐธิดา         ภู่ขวัญทอง

ป.1/1

22.

ด.ญ. นาตาชา          เจ๊ะมิ

ป.1/1

23.

ด.ญ. อทิตยา           ปรีชาชาญ

ป.1/1

24.

ด.ญ. โศภิตา            แก้ววิหก

ป.1/1

25.

ด.ญ. อริสรา            มัจฉาชาญ

ป.1/1

26.

ด.ญ. พิชชาพร         นพนิยม

ป.1/1

27.

ด.ญ. เอธลิน            กาญจนวิวิญ

ป.1/1

28.

ด.ญ. กชกรณ์           เขียวเสน

ป.1/1

29.

ด.ญ. ภาสิกานต์        เพ็ชปรางค์

ป.1/1

30.

ด.ญ. จิรานันท์          ณนุวงษ์

ป.1/1

31.

ด.ญ. อริสรา            รัฐจักร

ป.1/1

32.

ด.ญ. อารายา           สุดทา

ป.1/1

33.

ด.ญ. เหนือนรินทร์     คงคาวาศ

ป.1/1

34.

ด.ญ. สุคัมภีรา          ริยาพันธ์

ป.1/1

35.

ด.ญ. มนัสนันท์         ศรีอุฬาร์

ป.1/1รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2  ปีการศึกษา 2560
    ครูประจำชั้น        1. นางฐิตารีย์   บ้างสกุลวิวัฒน์    2. นางบุญมา    ทิพย์สุวรรณ์
เลขที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน ห้อง

1.

ด.ช. ธนาวุฒิ             แก้วขาว

ป.1/2

2.

ด.ช. กิตติภพ             อายุวัฒน์

ป.1/2

3.

ด.ช. ชลกร                ดิษณฐโรจน์

ป.1/2

4.

ด.ช. รัชพล                มงคลศิลป์

ป.1/2

5.

ด.ช. ธีรเดช                พิรุณกาญจน์

ป.1/2

6.

ด.ช. ปรีติยาธรณ์          พัฒน์ทอง

ป.1/2

7.

ด.ช. นรากร                กลสามัญ

ป.1/2

8.

ด.ช. ธนพัจน์               ยิ่งคำนึง

ป.1/2

9.

ด.ช. ภูมิทอง                ทองไชย

ป.1/2

10.

ด.ช. สุรเชษฐ์               พหลภักดี

ป.1/2

11.

ด.ช. เกรียงศักดิ์            ศากยะโรจน์

ป.1/2

12.

ด.ช. นัฐปธาน              คชาพล

ป.1/2

13.

ด.ช. ภัทรชัย                ศักดา

ป.1/2

14.

ด.ช. รัชชานนท์            จรพงศ์

ป.1/2

15.

ด.ช. ชยพัทธ์                ประพฤติชอบ

ป.1/2

16.

ด.ช. ปฏัทพัทธ์              หนูทอง

ป.1/2

17.

ด.ช. พชรพล                คำอิฐ

ป.1/2

18.

ด.ช. ธนากร                 มาตตุวงศ์

ป.1/2

19.

ด.ช. ธนโชติ                 กวมทรัพย์

ป.1/2

20.

ด.ช. นพนารา               บุญขำ

ป.1/2

21.

ด.ช. ปุริม                    เชื้อสมมุข

ป.1/2

22.

ด.ช. ภานุวัฒน์              สุขศาลา

ป.1/2

23.

ด.ช. กิตติธร                 โรจน์ธรรม

ป.1/2

24.

ด.ช. กิตติภูมิ                 สุธาโรจน์

ป.1/2

25.

ด.ช. หัสดิน                  นนทโชติ

ป.1/2

26.

ด.ช. ชัยวัฒน์                ขุนยาน

ป.1/2

27.

ด.ญ. สุดาทิพย์              กาญจนวิวิญ     

ป.1/2

28.

ด.ญ. สุรางคณา             พันธ์พืช

ป.1/2

29.

ด.ญ. จันทกานต์             หนูคง

ป.1/2

30.

ด.ญ. ธัญลักษณ์             ทองเสน

ป.1/2

31.

ด.ญ. ณัฐนิชา                หีบเพชร

ป.1/2

32.

ด.ญ. อัญรินทร์               สุทธิวรา

ป.1/2

33.

ด.ญ. ปิยธิดา                 โอฬาร์กิจ

ป.1/2

34.

ด.ญ. ณัฐธิดา                 สัตถาพร

ป.1/2

35.

ด.ญ. ธันย์ชนก               ขันหยก

ป.1/2

36.

ด.ญ. รัตน์มณี                มณีรัตน์

ป.1/2

37.

ด.ญ. ธนิกานต์               พุทธวิเชียร

ป.1/2

38.

ด.ญ. ศิรภัทร                 ไชยทองงาม

ป.1/2

39.

ด.ญ. กัญญาภัค              ณนุวงษ์

ป.1/2

40.

ด.ญ. ธนกาญจน์             ถวัลย์ธรรม

ป.1/2

41.

ด.ญ. ณัฏฐธิดา               ช่วยชู

ป.1/2รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3  ปีการศึกษา 2560
ครูประจำชั้น        1. นางโณรี  เงินเลี่ยม    2. นางคนึง  อังศุชวาลวงศ์
เลขที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน ห้อง

1.

ด.ช. วาณิชย์                เสวีพงศ์         

ป.1/3

2.

ด.ช. ธนกร                  รองพินิจ

ป.1/3

3.

ด.ช. นนทิวรรธน์           หิรัญรักษ์

ป.1/3

4.

ด.ช. ธนกร                  สุทธิภิบาล

ป.1/3

5.

ด.ช. ศุภณัฐ                 เจ๊ะหยาง

ป.1/3

6.

ด.ช. ศุภกร                  ขุนทองแก้ว

ป.1/3

7.

ด.ช. ดนุเดช                 เกิดมีทรัพย์

ป.1/3

8.

ด.ช. นฤเบศ                 ครุฑธามาศ

ป.1/3

9.

ด.ช. ภูผา                    โมขสิทธิ์

ป.1/3

10.

ด.ช. จิรวัฒน์                สิงห์สถาน

ป.1/3

11.

ด.ช. มหรรณนพ            สุรญาณณ์

ป.1/3

12.

ด.ช. ดนุเดช                 จอมประชา

ป.1/3

13.

ด.ช. กัณต์ณวัฒน์           อบกลิ่น

ป.1/3

14.

ด.ช. ธนกฤต                 ขุนพิบูลย์

ป.1/3

15.

ด.ช. อิทธิศักดิ์               แสนคำนึง

ป.1/3

16.

ด.ช. นันทวัฒน์              จิตร์โภชน์

ป.1/3

17.

ด.ช. ธนทรรศน์              เนียมกำเนิด

ป.1/3

18.

ด.ช. วีรภัทธ                  กุลภักดี

ป.1/3

19.

ด.ช. ปัญญากร            ชูเทพ

ป.1/3

20.

ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์             กิจวิริยะกุล

ป.1/3

21.

ด.ช. ธนวุฒิ                  สุขศรีนวล

ป.1/3

22.

ด.ช. ธีรวัต                   เจตจิตร

ป.1/3

23.

ด.ญ. ภัสสร                 กาญจนวิวิญ

ป.1/3

24.

ด.ญ. รัชฎาภรณ์           พิมพกาญจน์

ป.1/3

25.

ด.ญ. สุวณีย์                สุทธิสังข์

ป.1/3

26.

ด.ญ. วิลันดา               ลับแสง

ป.1/3

27.

ด.ญ. สิตานัน               คงสุขอมร

ป.1/3

28.

ด.ญ. จัสมิน                 ดารากัย

ป.1/3

29.

ด.ญ. กันต์ชิตา              เฉลิมวรรณ์

ป.1/3

30.

ด.ญ. พิมลวรรณ            เพชรตับ

ป.1/3

31.

ด.ญ. ธีร์จุฑา                เมฆรัศมี

ป.1/3

32.

ด.ญ. ปิยะฉัตร              บุญเรือง

ป.1/3

33.

ด.ญ. ธีรกานต์               สุดทัด

ป.1/3

34.

ด.ญ. ลักษมี                 บุญคง

ป.1/3

35.

ด.ญ. เมสิณี                  แซ่เฮ่า

ป.1/3

36.

ด.ญ. ชนันธร                วิฑูรย์พันธ์

ป.1/3

37.

ด.ญ. อรนลิน                ไกรนรา

ป.1/3

38.

ด.ญ. วรวรรณ               ปานวิเชียร

ป.1/3

39.

ด.ญ. ธัญวรัตน์              อรุณฤกษ์

ป.1/3

40.

ด.ญ. ดวงกมล               ทวีรัตน์

ป.1/3

41.

ด.ญ. ดวงสมร                คมจริง

ป.1/3รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/4  ปีการศึกษา 2560
 ครูประจำชั้น        1. นางนิรมล  โมราศิลป์
เลขที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน ห้อง

1.

ด.ช. ธนากร               ขุนแสง

ป.1/4

2.

ด.ช. สรศักดิ์               ทองหวาน

ป.1/4

3.

ด.ช. สราวุธ                หนูแก้ว

ป.1/4

4.

ด.ช. สรณตรัย             แก้วพิพัฒน์

ป.1/4

5.

ด.ช. สิงหนาถ              สมมุ่ง

ป.1/4

6.

ด.ช. วชิรวิทย์              สงสุรินทร์

ป.1/4

7.

ด.ช. อดิเทพ                ยงเยื้องคง

ป.1/4

8.

ด.ช. กรภัค                 เปรมอนันต์

ป.1/4

9.

ด.ช. สรายุทธ              สุวรรณจันทร์

ป.1/4

10.

ด.ช. วชิรวิทย์              จิตสมพงศ์

ป.1/4

11.

ด.ช. อิทธิกร                บดีการ

ป.1/4

12.

ด.ช. จอมทัพ               คงศรีชาย

ป.1/4

13.

ด.ช. กวีวัฒน์               คงชู

ป.1/4

14.

ด.ช. กรกต                 เทพบรรทม

ป.1/4

15.

ด.ช. นนธวัช               กันไพเราะ

ป.1/4

16.

ด.ช. ศตคุณ                จงจิต

ป.1/4

17.

ด.ช. เมธาสิทธิ์             ซึ่งพรม

ป.1/4

18.

ด.ช. ชลภัทร               สมโรจน์รัตน์

ป.1/4

19.

ด.ช. อภิวัฒน์              กรมทรัพย์

ป.1/4

20.

ด.ช. หัสดินทร์             นนทโชติ

ป.1/4

21.

ด.ช. ชัยอนันต์             รักขพันธ์

ป.1/4

22.

ด.ญ. วันวิสา               ดาราโชติ

ป.1/4

23.

ด.ญ. อัยยะดา             สายชล

ป.1/4

24.

ด.ญ. ไพลิน                พรหมทอง

ป.1/4

25.

ด.ญ. นภัสสร              ทองเพ็งจันทร์

ป.1/4

26.

ด.ญ. จาริยะ               ไชยคำมิ่ง

ป.1/4

27.

ด.ญ. กมลชนก            อนุโลม

ป.1/4

28.

ด.ญ. ธัญญารัตน์          จันทร์ประเสริฐ

ป.1/4

29.

ด.ญ. อัญมณี               กุมภวรรณ์

ป.1/4

30.

ด.ญ. วิภาดา               ซึ่งพรม

ป.1/4

31.

ด.ญ. พิมพ์ลภัส            พิรุณกาญจน์

ป.1/4

32.

ด.ญ. กนกวรรณ           ทวีพันธ์

ป.1/4

33.

ด.ญ. ปพิชญา              เดชเจริญ

ป.1/4

34.

ด.ญ. ธัญญาลักษณ์        ขวดแก้ว

ป.1/4

35.

ด.ญ. กสินา                 ชัยชนะ

ป.1/4

36.

ด.ญ. จิราพัชร              คีรีเพ็ชร

ป.1/4

37.

ด.ญ. พูนสุข                 โบกขระณีย์

ป.1/4

38.

ด.ญ. ภัทรลดา              สำเภาพล

ป.1/4

39.

ด.ญ. ธิดารัตน์              สุทธิพันธ์

ป.1/4

40.

ด.ญ. ภานุมาศ              จิราสิต

ป.1/4

41.

ด.ญ. ธัญสิรินทร์            ชะวาจิตร

ป.1/4รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/5  ปีการศึกษา 2560
 ครูประจำชั้น        1. นางกุลนิต  ภุมมาลา    2. นางอิสรา  สืบสม
เลขที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน ห้อง

1.

ด.ช. ยศกร                สุทธิโยช

ป.1/5

2.

ด.ช. ทรงพล              ทิพเศษ

ป.1/5

3.

ด.ช. พัสกร                จันทระพงศ์

ป.1/5

4.

ด.ช. อติวิชญ์              พรามสุวรรณ

ป.1/5

5.

ด.ช. พยัคฆ์                พรหมโชติ

ป.1/5

6.

ด.ช. พชร                  เหล่าเขตกิจ

ป.1/5

7.

ด.ช. นันทภาคย์          ชัยเพชร

ป.1/5

8.

ด.ช. ธันวา                 ศรีแก่นจันทร์

ป.1/5

9.

ด.ช. เจตน์สฤษฐ์          ยุทธกาศ

ป.1/5

10.

ด.ช. ภูมิศักดิ์              ธรรมโชติ

ป.1/5

11.

ด.ช. ธัชกร                 จิตติพันธ์

ป.1/5

12.

ด.ช. คณาธิป               จันทร

ป.1/5

13.

ด.ช. วงศกร                นาคกายสิทธิ์

ป.1/5

14.

ด.ช. สุรศักดิ์                บันลือศักดิ์

ป.1/5

15.

ด.ช. กฤษกร                ศรีชาเยศ

ป.1/5

16.

ด.ช. คฑาวุธ                 เชี่ยวชล

ป.1/5

17.

ด.ช. อนุศักดิ์                ขวดแก้ว

ป.1/5

18.

ด.ช. นราธิป                 ทวีรัตน์

ป.1/5

19.

ด.ช. จตุรวิทย์               จันทรมณี

ป.1/5

20.

ด.ช. วัชรินทร์               กำลังเกื้อ

ป.1/5

21.

ด.ช. มนัสกร                พงศ์ดารา

ป.1/5

22.

ด.ช. ธาราทิพย์             คงแก้ว

ป.1/5

23.

ด.ช. กฤษกร                เจริญผล

ป.1/5

24.

ด.ช. สิทธิศักดิ์              ชมเพลิน

ป.1/5

25.

ด.ญ. พิชามณธ์             คงพุ่ม

ป.1/5

26.

ด.ญ. จุฬาลักษณ์           บุญขำ

ป.1/5

27.

ด.ญ. ณัฐกมล               บุญมาก

ป.1/5

28.

ด.ญ. จุฑารัตน์              สุวรรณแก้ว

ป.1/5

29.

ด.ญ. จินณ์จุฑา             ฉายประทีป

ป.1/5

30.

ด.ญ. กะรัต                  สุทธิวรา

ป.1/5

31.

ด.ญ. นันทิชา                วิสกรรมจร

ป.1/5

32.

ด.ญ. โชติกา                 ธนะบรรณ์

ป.1/5

33.

ด.ญ. ณัฐชา                  นิยุบล

ป.1/5

34.

ด.ญ. ศิริวรรณ               รัตนถาวร

ป.1/5

35.

ด.ญ. นริศราภรณ์           กุลภักดี

ป.1/5

36.

ด.ญ. ภาวนียา               รัสมะโน

ป.1/5

37.

ด.ญ. ปาณิสรา               ส่งแสง

ป.1/5

38.

ด.ญ. สุพรรณษา             แก้วบัวสระ

ป.1/5

39.

ด.ญ. ธนาภา                 นวลนิ่ม

ป.1/5

40.

ด.ญ. กมลวรรณ             ดวงไสย

ป.1/5

41.

ด.ญ. บุตรศรินทร์            อินทราโม

ป.1/5รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/6  ปีการศึกษา 2560
ครูประจำชั้น        1. นางบุษปาณี  จันทร์ดำ    
เลขที่ ชื่อ - สกุลนักเรียน ห้อง

1.

ด.ช. เนตรศิลา         พันธ์ศิลา

ป.1/6

2.

ด.ช. ปิยวัฒน์           หกราโชติ

ป.1/6

3.

ด.ช. วุฒิชัย             บัวหลวง

ป.1/6

4.

ด.ช. ปวริศ              จันทรมณี

ป.1/6

5.

ด.ช. อภิวิชญ์           เตชะภิวัฒน์

ป.1/6

6.

ด.ช. ณัฐพล             สัจจมาศ

ป.1/6

7.

ด.ช. รัฐพงศ์             อ่อนเกตุพล

ป.1/6

8.

ด.ช. ศุกลวัชร           ชฎากาญจน์

ป.1/6

9.

ด.ช. ปกรณ์              กำลังเกื้อ

ป.1/6

10.

ด.ช. วิชยุฒน์            เจริญยศ

ป.1/6

11.

ด.ช. ณัฐกรณ์            โอรากิจ

ป.1/6

12.

ด.ช. สิทธิพล             สุขวั้น

ป.1/6

13.

ด.ช. วรวิทย์              เจียรศิริ

ป.1/6

14.

ด.ช. ศุภณัฐ               มะลิแก้ว

ป.1/6

15.

ด.ช. โดม                  จิราสิต

ป.1/6

16.

ด.ช. อัครวินท์            พับบำนาญ

ป.1/6

17.

ด.ช. ศักดิ์ตินนท์          สุทธิพันธ์

ป.1/6

18.

ด.ช. อภิวุฒิ               ปานมาศ

ป.1/6

19.

ด.ช. ณัฏฐพัทธ์             เมฆาวรรณ์

ป.1/6

20.

ด.ช. นนทพัทธ์             บุญเทียบ

ป.1/6

21.

ด.ช. ธีรนัย                  สงวนถ้อย

ป.1/6

22.

ด.ญ. มัลลิกา               โอแสงใส

ป.1/6

23.

ด.ญ. ทิพย์อัมพร           ทองอ่อน

ป.1/6

24.

ด.ญ. มีนา                   ช่วยชาติ

ป.1/6

25.

ด.ญ. กมลชนก             รักษาพรรณ์

ป.1/6

26.

ด.ญ. นันทิชา               หิรัญรักษ์

ป.1/6

27.

ด.ญ. เปมิกา                ไข่แก้ว

ป.1/6

28.

ด.ญ. รุ่งฟ้า                  มหาพงค์

ป.1/6

29.

ด.ญ. ศิรินภา                พลฤทธิ์

ป.1/6

30.

ด.ญ. เมธาพร               จามจุรี

ป.1/6

31.

ด.ญ. วรัญชลี                อัญชลีกุล

ป.1/6

32.

ด.ญ. ลภัสรดา               จิตนุกูล

ป.1/6

33.

ด.ญ. จณิสตา                รัฐจักร

ป.1/6

34.

ด.ญ. ณัฐฤดี                 วงศ์หงส์

ป.1/6

35.

ด.ญ. วิกานดา               บดิการ    

ป.1/6

36.

ด.ญ. เอมมิกา                คงจันทร์

ป.1/6

37.

ด.ญ. สุพิชญา                โพสังทอง

ป.1/6

38.

ด.ญ. สุภัสสรา               ซิ้มประเสริฐ

ป.1/6

39.

ด.ญ. ฐปนัท                  มีบุญ

ป.1/6

40.

ด.ญ. อัญชญานันท์          มาตุการักษ์

ป.1/6