พันธกิจ


เป้าประสงค์

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 1.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

 2.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความร
ู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร

 5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน
รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

7. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

8. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

9. บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

 9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10. ส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

 10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

พันธกิจ

เป้าประสงค์

11. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

 11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

12. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กำหนดในกฎของกระทรวง

 12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

13. สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

14. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด

 14. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด

15. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา

 15. สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา