ปรัชญา
         ความรู้  คู่คุณธรรม

         คำขวัญ
         ความรู้ดี  มารยาทเด่น  เน้นคุณธรรม