1ข้อมูลสถานศึกษาในภาพรวม
โรงเรียนบ้านทวดทอง  ตั้งอยู่ ม.2  ตำบลโพธิ์เสด็จ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 โทรศัพท์ 0 7535 7678  
โทรสาร  0 7531 6025   website   http://www.bantuadtong.ac.th  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทวดทอง
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีเนื้อที่  10 ไร่ 2 งาน  เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3  ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนบ้านทวดทอง จัดสร้างขึ้นในที่ดินของศาลเจ้าทวดทอง มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ โดยความคิดริเริ่มของผู้ใหญ่บ้าน (นายแบน วงศ์พิศาล) และคณะ โดยสร้างเป็นห้องเรียนชั่วคราว ขนาด 9x15 เมตร หลังคาปั้นหยา ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 338 บาท 11 สตางค์  เปิดโรงเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 โดยนายเปี่ยม จุลวัลน์ ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และมีนายช่วง จุลพันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายนวล บุญสนอง ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และนายดวล วังษะวิบูลย์ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้มาตรวจราชการพบว่าโรงเรียนชำรุดมาก จึงสั่งรื้อ และทำการสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ขนาด 8x24 พื้นถมดิน โดยได้เงินงบประมาณจาก ก.ศ.ช.และเงินผู้แทน ขณะนั้นมีนายพร้อม วรวุฒิ เป็นครูใหญ่ และได้นำนักเรียนเข้าเรียนเมื่อ  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2502
          ต่อมานายพร้อม วรวุฒิ เกษียณอายุราชการ นายสมจิตต์ วงศ์พิศาล มารับตำแหน่งครูใหญ่แทน นายสมจิตต์ วงศ์พิศาล นายสุ่ย วงศ์พิศาล พร้อมด้วยคณะครูได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านซื้อที่ดิน 1 แปลง ขนาดกว้าง 2 วา 2 ศอก ยาว 16 วา มีเขตติดต่อกับบริเวณโรงเรียนด้านเหนือ ราคา 5,000 บาท และนายเทียบ วงศ์พิศาล เป็นตัวแทนมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 6,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ     ป. 1 ก. ขนาด 8x24 เมตร โรงเรียนบ้านทวดทองจึงมีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง
          พ.ศ. 2513 เป็นต้นมาจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
          พ.ศ. 2517 นายชิต วงศ์พิศาล และคณะครู  นายเทียบ วงศ์พิศาล (ผู้ใหญ่บ้าน) นายเจี้ยง พันธ์จินา ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนบริจาคทรัพย์ได้งบประมาณจำนวน 5,200 บาท ให้นายสุ่ย วงศ์พิศาล และคณะกรรมการศึกษาทำห้องเรียนชั่วคราว ขนาด 5x12 เมตร หลังคามุงกระเบื้อง พื้นลาดซีเมนต์ นายสุกรี รักษ์ศรีทอง นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มารับมอบเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517
          พ.ศ. 2520 นางชูศรี ศรีวิจิตร บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 380,000 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017
          พ.ศ. 2527 นายชิต วงศ์พิศาล ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองระดมทุนซื้อที่ดิน จำนวน 9 ไร่ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโรงเรียนเดิม สามารถระดมทุนได้ จำนวน 200,000 บาท สปอ.เมือง สปจ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการของบประมาณสมทบจากราชการ โดย      ฯพณฯ สัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุนทร สุวรรณรัตน์ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองเป็นผู้ให้การช่วยเหลือติดต่อสำนักงบประมาณ จนได้เงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ราคาที่ดิน 1,300,000 บาท และในปีนี้เองอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ได้สร้างขึ้นในที่ดินแห่งใหม่ และในปีนี้เองนักเรียนของโรงเรียนได้เริ่มมาเรียน ณ อาคารเรียนฝั่งใหม่ ซึ่งในปัจจุบันนี้นิยมเรียกกันว่าโรงเรียนบ้านทวดทอง
ฝั่งใหม่ และหลังจากนั้นโรงเรียนได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ดังที่เห็นในปัจจุบัน
พ.ศ. 2555 (ปีงบประมาณ 2556 ) โรงเรียนได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารหลังใหม่แบบ ๓๑๘/ล(พิเศษ)  งบประมาณ  ๑๗,๖๙๐,๐๐๐ บาท  ๔  ชั้น  ๑๘  ห้องเรียน
           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทวดทองเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๕๓ คน จำนวนข้าราชการครู ๗๑ คน ครูอัตราจ้าง ๗ คน นักการภารโรง ๑ คน  คนงาน ๔ คน คนครัว ๗ คน

2.  สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน

                           
                                    สัญลักษณ์

                                                
โรงเรียนเป็นโรงเรียนของท้องถิ่นที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น ความมีระเบียบและสมานสามัคคีเหมาะที่จะเป็นสถานศึกษาหาความรู้และผลิตผู้เรียนที่
มีความรู้คู่คุณธรรม
          สีประจำโรงเรียน       สีเขียว – เหลือง
          สีเขียว  หมายถึง ความสงบ ร่มเย็น  
          สีเหลือง  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง