การบริหารจัดการศึกษา
              โรงเรียนบ้านทวดทอง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕  กลุ่มงาน
คือ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มงานนโยบายและแผน   ผู้บริหารยึดหลักการบูรณาการการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ(Quality System Management)และ การบริหารจัดการด้วยระบบบริหาร
คุณภาพ PDCAทุกขั้นตอนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School - Base Management : SBM)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน
และสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการศึกษา และใช้หลักการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
                  

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านทวดทอง