รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทวดทอง
                            
                    1. นายศรศักดิ์  หนูรัตน์         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทวดทอง
                    2. นายวีรพงค์   ช่วยชูหนู                กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
                    3. นายกนต์ธร   อินทรณรงค์            กรรมการผู้แทนครู
                    4. นายสุวิทย์    วงศ์พิศาล               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
                    5. ด.ต.สุนันท์   ชูโลก                      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
                    6. นายประสิทธิ์ วงศ์พิศาล              กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    7. พระมงคล อุตโม                         กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
                    8. นายหนูวิน  เลิศบุรุษ                   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
                    9. นายสัญญา  บุญอมร                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                   10. นายอนิรุจน์ ภู่ขวัญทอง              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                   11. นายโสรัตน์ ด่านสกุล                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                   12. นางพัธนา  อินทมาส                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                   13. นายแถบ  โฆษะ                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                   14. นายวิจิตร  พับบำนาญ               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                   15. นายเสถียร  วัฒนาพันธุ์              กรรมการและเลขานุการ